سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۱۸

تریلر حامل 25 هزار لیتر اسید در کهریزک واژگون گردید