سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۵۱

تصویر جدید تلسکوپ هابل از خوشه کهکشانی عظیم و آثار گرانشی آن