سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۲۶

تصویر آتش سوزی ساختمان نیمه ساخته در تهران