شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ساعت ۱۴:۳۴

تصویر آتش سوزی ساختمان نیمه ساخته در تهران