شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۲۷

تظاهرات سراسری مردم انقلابی خوزستان به تصمیم اخیر ترامپ