پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۷:۵۹

تظاهرات ضدآمریکایی – صهیونیستی نمازگزاران جمعه در قم برگزار می شود