شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۲۷

تظاهرات ضدآمریکایی – صهیونیستی نمازگزاران جمعه در قم برگزار می شود