شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۲۷

تعدادی از شهرها و روستاهای کردستان با کمبود آب مواجه هستند