جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۴:۱۱

تعطیلی زیاد جلوی رشد علمی حوزه را می گیرد