جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۲۱

تعطیلی زیاد جلوی رشد علمی حوزه را می گیرد