چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ساعت ۰۱:۵۷

تعهد، مسئولیت اجتماعی و اخلاق برجسته در کنار وظایف آکادمیک؛ ویژگی برجسته ...

1. شناسایی مؤلفه‌های مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها با استفاده از تکنیک دل

سازمان ها برای انجام وظایف با بیشترین کارایی و اثربخشی و درنتیجه تحقق اهداف و ... مؤسسات پژوهشی به عنوان تنها ویژگی برجسته ساختارهای در حال توسعه جوامع مدرن ... انسانی ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما در کنار این عوامل و شاید مهم تر از آنها رعایت ... است: "مسئولیت اجتماعی سازمان، تعهد مستمر کسب و کار به رفتار اخلاقی و کمک به  ...

2. ﭘﺮدازش ﻧﻈﺮي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻈﺮﯾﻪ داده ﺑﻨﯿ 3 - بهبود مدیریت

11 آگوست 2014 ... ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ، ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻠﯽ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮ، راﻫﺒﺮدﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ، .... ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر: ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻘﻮق، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ، و ... ﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪ و ... دﯾﺪﮔﺎه آﮐﺎدﻣﯿﮏ و ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ...... ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎي درﺳﯽ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ.

3. مدل‌یابی روابط بین اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی با پاسخگویی سازما

1(. ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ. (. آﮐﺎدﻣﯿﮏ. ) و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ. (. ﻣﺮدﻣـﯽ. ) ﻫﺮ دو ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔـﺬار ﺳـﺎزﻣﺎن. ﻫـﺎ. ﭘﯽ ... ﺑﯿﻦ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ. اي، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق .... ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن. ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﻬﺪات. ﺧﻮد. ﺑﻪ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ازرا. ﻃﺮﯾـﻖ. ارزش. ﻫـﺎي. ﺧﻮﯾﺶ. اﺑﺮاز دارﻧﺪ. و. اﻃﻤﯿﻨﺎن. ﺣﺎﺻﻞ ..... وﻇﺎﯾﻒ، ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ارﺑﺎب رﺟﻮع و ﻣﻮاردي از اﯾـﻦ ﻗﺒﯿـﻞ را ﺑـﺮاي. ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ و ...

4. ﭘﺬﻳﺮي ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ راﺑﻄﺔ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ

9 ژانويه 2016 ... ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻧﮕﺮش در ﺳﺎﺧﺘﺎر رواﻧﻲ و. ً. رﻓﺘﺎري ﻓﺮد .... ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺧﻼﻗﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻧﻀﺒﺎط ﺷﺨﺼﻲ، اﺣﺴﺎس وﻇﻴﻔﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ..... ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ارزش ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻲ .... اﻓﺰارﻫﺎي آن، ﺑﻮدن در ﻛﻨﺎر دوﺳﺘﺎن و ... ﺗﻌﻬﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ در ﻗﺒﺎل دﻳﮕﺮاﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻨﺸﮕﺮ راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﺎ آن ..... “Personality predictors of academic outcomes: Big Five.

5. اصول اخلاقی کسب‌وکار، مسئولیت اجتماعی و عملکرد شرکت‌ها

25 جولای 2015 ... ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﮐﺴﺐ ﻣـﯽ. ﮐﻨﻨـﺪ . اﻣـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎن ... در ﺷﺮاﯾﻂ اﻓﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ ﺑ. ﯿﺸﺘﺮ ... اﺳﺖ، ﮐﻪ داراي اﺛﺮي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﺧﻮب وﻇﺎﯾﻒ اﺳﺖ. ). 9(. اﮔـﺮ ... اﯾـﻦ اﻣـﺮ در واﻗـﻊ ﺗﻌﻬـﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ.

6. ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﻼق ﮐﺎر در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻮﯾﻦ - مدیریت فرهنگ سازمانی

5 سپتامبر 2006 ... در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر، ﺿﻤﻦ ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و اﺧﻼﻗﯿﺎت ﮐـﺴﺐ و ﮐـﺎر ... در دﻧﯿﺎی آﮐﺎدﻣﯿﮏ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿـﺖ. و. اﺧـﻼق ﮐـ. ،ﺎر. ﻏﺎﻟﺒـﺎً ا. ز. ﻫـﻢ ﻣﺠـﺰا. ﺑﻮده .اﻧﺪ .... ﺟﻬﺖ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ؛ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ؛ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺑـﻪ ﻣـﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗـﯽ روی ﮐﯿﻔﯿـﺖ. ؛ ﻓﺮاﮔﯿـﺮ ..... ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﺮﺗﺒﻂ. ﻣﯽ ... ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف از وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎی.

7. اخلاق حرفه ای و نقش آن در حرفه پزشکی - مجله علمی پژوهشی - دانشگاه ...

اﮔﺮ ﻣﺰاﯾﺎي ﺣﺎﺻﻞ از رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺰان ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺻﻮل آن از درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ... اﺧﻼق و. رﻓﺘﺎر. در ﺟﺎﻣﻌﻪ. از. ﺟﻤﻠﻪ. ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺤﺮان زﻧﺪﮔﯽ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن ﺑ. ﻪ. ﺷﻤﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ .... اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﻣﻤﮑﻦ. را. ﺑﺮاي. اﻋﻀﺎي. ﺧﻮد. در. اﺟﺮاي وﻇﺎﯾﻒ. ﺣﺮﻓﻪ. اي. ﻓﺮاﻫ. . ﻢ. آورد. ﺗﻌﺮﯾﻒ. ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. )7(. ... درﺑﺎره وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي اﻓﺮادي ﮐﻪ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي. دارﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي. ،. ﺑﺮﺗﺮي ﺟﻮﯾﯽ و رﻗﺎﺑﺖ ﻃﻠﺒﯽ.

8. ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﺳﺎﻧﻪ - توسعه اجتماعی

5 جولای 2015 ... ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﮐﻨﮑﺎش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ و ﻣﻮاﻓﻘﯿﻦ ... در ﮐﻨﺎر ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ .... وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي ﺧﺎص ﺧﻮدش را دارد. (اﮐﺴﻤﻦ و ﺗﯿﻮوﻧﻦ،. 1393. : 27. ). ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ .... اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده اﺳﺖ. .3 ... ﺗﻌﻬﺪ رﺳﺎﻧﻪ. ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺳﻮي. دﯾﮕﺮ، ﺳﺎزﮔﺎري اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد و ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرض ... اﯾﻔﺎي وﻇﺎﯾﻒ ﺧﺎص اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ..... ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎي ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ.

9. ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﭘﺎراداﯾﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ آن در ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺒﺎﻧﯽ

11 جولای 2014 ... ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ، ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ، ﭘﺎراداﯾﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ، ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري . -1. اﺳﺘﺎدﯾﺎر ..... ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﻬﺪ واﺣﺪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ﺟﺎﻣﻌﻪ(ذﯾﻨﻔﻌﺎن) ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، اﺧﻼﻗﯽ و. اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ ...