پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۲۴

تغییر در برنامه های بزرگداشت خیام به علت شرایط جوی