پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۴۱

تفکر بسیجی و گفتمان مقاومت عامل تمام پیروزی های کشور است