چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۱۹

تقویت تاب آوری یکی از راهکارهای مقابله به هجمه های فرهنگی و اجتماعی است