پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۰۸

تقویت تاب آوری یکی از راهکارهای مقابله به هجمه های فرهنگی و اجتماعی است

1. چگونه در برابر مشکلات تاب آوری خود را افزایش دهیم

10 مه 2017 ... شاید بتوان گفت در گذشته خانم ها به حقوق خود آشنا نبودند و فضا و جو برای ... خانواده سالم خانواده ای است که زمینه رشد روحی ، خردی ، فرهنگی و جسمی همه اعضا را برآورده نماید . ... مهارت ارتباط گرفتن با دیگران یکی از راه های تقویت تاب آوری است. ... رادیو گفت و گو : عدم تاب آوری چه تبعاتی در زندگی فردی و اجتماعی دارد؟

2. تاب آوری چیست؟ - مرکز مشاوره

11 نوامبر 2015 ... به خود متکی هستند و واکنشی یادگیرانه- مقابله ای در موقعیت های دشوار از خود ... انسان موجودی اجتماعی است و بقای رضایتمندانه او در گرو ایجاد و تداوم ارتباط مناسب با دیگران است. ... یکی از خدمات مرکز مشاوره روان آوا آموزش مهارت های زندگی به افرادی که .... پس اگر فکر می کنید که تاب آوری کمی دارید می توانید آن را تقویت ...

3. افزایش تاب آوری | خانه تاب آوری

21 دسامبر 2015 ... بنابراین یک فرد تاب آوری را به عنوان تفاوت های فردی در مقابله واکنش به ... مطابق با پژوهش میشل آنگار تاب آوری یک مفهوم کلی است که از نظر بافتی و فرهنگی ابعاد ... هویت و تبعیت فرهنگی عدالت اجتماعی احساس کنترل و قدرت همبستگی .... است وهمچنین بعد از آن هم همواره خانواده نقش اصلی را ایفا می کند پس یکی از ...

4. "بررسی نقش جهانی شدن در شکل گیری" " خاص گرائی های فرهنگی"

فرایند جهانی شدن از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قابل بررسی می ... بسیج پذیر می شوند و زیر لوای خاص گرائی های فرهنگی به مقا بله ورویارویی و یا ... میهن و سرزمین یکی از عوامل اصلی برای هویت سازی و تداوم بخشیدن به آن است. .... نیز در راستای مقابله با این هجمه های اجتماعی به مبارزه با وضع موجود می شتابند.

5. ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ " " ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎي ﺧﺎص

اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﺮاي ﮐﺸﻒ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ. ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎي ﻓﺮا روي ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر، درك و ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ..... ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ، زﯾﺮا ﻣﯿﻬﻦ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮاي ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺎزي و ﺗﺪاوم. ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ آن اﺳﺖ .... ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﺧﺎص ﮔﺮاﯾﯽ ﻫﺎي ﻗﻮﻣﯽ ، ﺗﻘﻮﯾﺖ و اﺣﯿﺎي ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ. از . دﯾﺪﮔﺎه ﺻﺎﺣﺐ .... ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺠﻤﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺷﺘﺎﺑﻨﺪ . اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ...

6. ناهمخواني تاب آوري و خشونت هاي اجتماعي

6 ژانويه 2018 ... نزاع، پرخاشگري، فحاشي و يکي از اين موارد که آرامش ذهني و .... و هجمه فرهنگي مربوط به فضاي مجازي هستند، دشوار است. کالم .... در تداوم تاريخي مبارزه و مقابله انسان با خطرها و. تهديدهاي ... کاهش خشونت و پرخاشگري در سطح اجتماع، تقويت.

7. آموزش و خانواده - آسیب های اجتماعی

کشور های غربی و سلطه گربه موجب مقابله با فرهنگ های ارزشی و اصیل مشرق زمین ... فرهنگی ایستادگی نموده و در راستای تقویت هویت ملی و دینی ایران اسلامی تلاش نمایند. ..... رشد اجتماعی‌ كودكان‌ یكی‌ از حیطه‌ های‌ رشدی‌ است‌ كه‌ دقیقاً به‌ ما نشان‌ می ‌دهد آیا فرزند ..... و فن آوری های مدرن برویم و در عوض باید با راهکارهای کارشناسی نسبت به آسیب ...

8. سایه‌سنگین‌خشک‌سالی‌بر‌اشتغال - سازمان تامین اجتماعی

تاب آوری و افزایش مقاومت اجتماعی باید در تمامی ارکان بیمه ای و درمانی ..... استحقاق درمان را یکی دیگر از برنامه های 32 گانه معاونت درمان تامین اجتماعی .... می رسد مهم ترین راهکار مقابله با وضع کنونی، افزایش ... هجمه ها و فشــارهای مالی ناشــی از اجرای طرح تحول ... یکی. از امتیازهای این ماه، توجه به تمام ابعاد زندگی. بشــر اســت، همان طور که ...

9. شبكه هـاي اجتماعي بهتریـن بستر گسترش معارف قرآني است

دو هفتــه نامه فرهنگـی، اجتماعـی، سیاسـي و خبـری دانشگـاه تربیت مدرس. صفحه 12 ... است. استاد در دیدگاه دانشجو می تواند همیشه. به عنوان یک الگو موفق قلمداد شود و یا بالعکس. استاد می ... مقابلــه کنیــد و مبــارزه کنید. ..... خبر پدرشدنش را مي شنود، بي تاب ... بنابراین یکی از راهکارهای کاهش ...... به منظور تقویت توانایی های انسان به .

10. اخبار,اخبار اجتماعی، اخبار اجتماعی ایران،اخبار اجتماعی ...

هشدار پلیس امنیت به اراذل و اوباشی که در فضای مجازی کُری می‌خوانند/ تعداد عملیات‌های ...

11. چگونه مي‌توان یک رابطه را قطع کرد؟ مدتي است که هر روشی را ...

شهر سوال ـ به هر حال وابستگی وضعیت شناختی افراد را به هم ریخته و فرد وابسته فقط و فقط ...