یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۱۱

تقویت شرکت های خصوصی جایگزین خصوصی سازی شود

1. عرضه عمومی جایگزین - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

شرکت‌ها می‌توانند عرضهٔ عمومی جایگزین را به جای عرضهٔ عمومی اولیه در جهت عرضهٔ عمومی ... عرضهٔ خصوصی در بورس معمولاً به وسیله شرکت‌های تأمین سرمایه که نقش واسط را در ... وقتی این کار اجرایی شود، شرکت می‌تواند درخواست خود را برای گرفتن مجوز داد و ...

2. خصوصی سازی چگونه موجب پیشرفت اقتصادی می شود؟ - خبرآنلاین

10 آگوست 2012 ... خصوصی سازی فرآیندی است که بر طبق آن مالکیت شرکت ها و بطور کلی ... اقتصاد دانان به فکر راه حل های جایگزین برای ارتقاء کارایی بنگاه ها افتادند. .... بنابراین همراه با سیاست های خصوصی سازی بایستی تقویت بازارهای مالی مورد ...

3. ﺧﺼـﻮﺻﻲ ﺳﺎزي، ﺳﺎﺧـﺘﺎر ﺑـﺎزار و رﻗـﺎﺑﺖ - ChamberTrust.ir

ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي در اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر از زاوﻳﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزار ﻣﻮرد. ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ... ﺳﺎزي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﻘﻮﻳﺖ رﻗﺎﺑﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. اي از. ﺳﻴﺎﺳﺖ. ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ. ﻣﺴﺘﻘﻞ از ... ﻏﺎﻟﺒﺎَ از ﭼﻬﺎر ﻫﺪف ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد. 4. : .1 .... ﻮﺻﻲ را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻨﮕﺎه. ﻫﺎي ..... ﺣﺎﺻﻠﻪ، ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮﺗﻔﻮي ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺳﻬﺎﻣﺪاران درآﻳﺪ . ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ...

4. جام جم آنلاین - خصوصی سازی بخش خصوصی را تقویت نکرد

1 جولای 2017 ... برای رفع این معضل باید صندوق‌های با سهام خصوصی ایجاد شود که این صندوق‌ها ... برخی ورود شرکت‌های دولتی به بازار سرمایه را پیشنهاد می‌دهند اما مسئله ...

5. ﺳﺎزی و ﻣﺰاﯾﺎی آن ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺷﺎره ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﺷﺪن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اول و دوم، ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳـﺎزی در ﻓـﻀﺎی ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ. ﺟﺪی. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ... ﺑـﺮوز ﻣـﺸﮑﻼﺗﯽ از ﻗﺒﯿـﻞ زﯾـﺎن ﻫـﺎی اﻧﺒﺎﺷـﺴﺘﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘـﯽ، ﮐﻤﯿـﺖ و ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﭘـﺎﯾﯿﻦ ... در ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻫﺪاف ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دو اﺻﻞ ﻣﻬﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدآوری و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧـﺼﻮﺻﯽ ﺗ. ﻮﺟـﻪ ... ﻣﺠﺎل ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ زﻣﯿﻨﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺧـﺼﻮﺻﯽ. ﺳﺎزی ... ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻧﻈﻢ ﺑﺎزار ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ.

6. چگونه بهره‌وری شرکت‌های واگذار شده افزایش یافت؟ - ایسنا

30 ژانويه 2017 ... ارزیابی شرکت های واگذار شده در دولت یازدهم به صورت کنترلی، حاکی از آن است که ... در بخش دیگری از این گزارش آمده است: فرآیند خصوصی سازی با تاسیس سازمان خصوصی سازی .... صورت مجزا در دو برهه قبل و بعد از واگذاری در مجموعه ای از شاخص های محدودتر بررسی شود. ... بازی با نماینده ترکمنستان به جای سفر به آلمان.

7. ﮔﯿﺮی وﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﮑﺎر ﺳﺎزی ﺧﺼﻮﺻﯽ ی ﻫﺎ روش ﺗﺌﻮرﯾﮏ اﻧﻮاع ﻣﻘ

ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻬﺎم. در. اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺼﻮﺻﯽ. ﺳﺎزی،. ﺗﻤﺎم. ﺣﺴﺎب. ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ. ﺷـﻮد. و. ﺿـﻤﻦ ﺷـﻔﺎف .... ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دوﻟـﺖ. ﺑﺮای در اﺧﺘﯿﺎر ... ﺗﻘﻮﯾﺖ. اﻧﮕﯿﺰه. ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ،. ﮐﺎراﯾﯽ. واﺣﺪ. ﻣﺸﻤﻮل. واﮔﺬاری. را. ﺗﺎ. ﺣﺪ. زﯾﺎدی ﺑﺎﻻ. ﻣﯽ. ﺑﺮد . در. ﺟﺮﯾﺎن. ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی. روش.

8. اهداف خصوصی سازی

سیاست خصوصی سازی ابزاری برای نیل به اهداف گوناگون در کشورهای. مختلف با ... دولت از مشکلات ناشی از عدم کارآیی و زیاندهی شرکتهای دولتی است. همچنین از آنجا که ... در این صورت،. دولت از میدان خارج و بخش خصوصی وارد می شود، لیکن در این فرایند .... کاهش ملاحظات دولت در اداره امور زیربنایی و جایگزین کردن این مداخلات. با انتقالات  ...

9. خصوصی‌سازی، موانع و راهکارها - روزنامه دنیای اقتصاد

1 دسامبر 2013 ... یونس نادمی* خصوصی‌سازی به فرآیندی اطلاق می‌شود که طی آن مالکیت و مدیریت از بخش دولتی به بخش مردمی (خصوصی) منتقل شود. ... اول توسعه اقتصادی، خصوصی‌سازی و به عبارت دقیق‌تر واگذاری شرکت‌های دولتی را به‌طور رسمی دنبال کرد. ... بخش غیردولتی ضعیف نمی‌تواند جایگزین بخش دولتی شود و واگذاری امور به آن ...

10. خصوصي سازي در صنعت برق

واگذاری و سیاست خصوصی سازی شرکتهای. وابسته به صنعت ... تقویت بخشیده اند که در صورت ایجاد واحدهای. مستقل که یک ... به همراه داشته باشد و باعث شود تا مزایای اقتصادی. آن را تحت نان ... تلاش پژوهشگران برای کشف و جایگزین کردن. انرژی های ...

11. خصوصی سازی فولاد ایران در بوته نقد | چیلان آنلاین

20 مه 2018 ... اولین نقد به خصوصی سازی، جایگزینی سازمان های نیمه دولتی با دولت در ... بسته شود اما اگر بخواهیم به طور منصفانه، این شرکت ها را با شرکت های ...

12. خصوصی سازی - سازه اطلاعات سامان

تعریف خصوصی سازی ارائه می شود و رویکردهای مختلف به خصوصی سازی اشاره می ... این مقاله به هسته های علمی دانشگاه پیام نور پاکدشت ارائه شده است. .... ما در بحث خصوصی سازی نیازمند اتصال به شرکت‌های خارجی هستیم. ... این مسئله باعث اظهار نظر برخی مبنی بر ناتوانی بخش خصوصی برای جایگزین شدن به جای بخش دولتی شده است.

13. شرکت‌های خصوصی از اجرای قانون مرخصی 9ماهه زایمان سر باز می‌زنند ...

21 مه 2018 ... شرکت‌های خصوصی از اجرای قانون مرخصی ۹ماهه زایمان سر باز می‌زنند/ کاهش رغبت ... که در پی واگذاری اصل 44 به این بخش برای چابک سازی بخش خصوصی فعال شده‌اند. ... زایمان استفاده کند قطعا به دنبال جایگزین کردن نیروی مرد خواهند بود. ... قانون را افزایش دهیم، چرا که باید این فرهنگ در سطح جامعه نهادینه شود که زنانی که ...

14. تحلیل مشارکت بخش خصوصی در نظام آموزش ایران

نتایج بررسی‌ها نشان داد که خصوصی سازی آموزش، علاوه بر کاهش فشار بر بودجۀ ... خود از طریق خصوصی سازی بهعنوان یک راه حل جایگزین میکند (کوهو5، 2005). .... ممکن است ثابت نگه داشته شود امّا تعداد و اندازۀ مدارس خصوصی موازی افزایش یابد. .... و هم خصوصی) به اتخاذ ویژگیها یا هنجار‌های عملّیاتی مربوط به شرکت‌های خصوصی اشاره دارد.

15. بررسی تطبیقی خصوصی سازی و برون سپاری و چالش های پیش رو - پنکو

خصوصي سازي، انتقال مالکیت شرکتهای دولتی به سهامداران خصوصی می باشد که ناشی از ... و تقويت راه سوم يعني تنظيم روابط از طريق "اقدامات بازدارنده" مي باشد [14] . ... ها می شود اما لزوماً چنین نیست و گاهی خصوصی سازی باعث افزایش هزینه ها (هزینه های ..... انجام به موقع و به جای این پیش فرض ها هزینه هایی را در پی دارد که باید با منافع ...

16. تاثیر خصوصی‌سازی در پیشرفت اقتصادی؛ یادداشتی از داوود دانش‌ ...

18 آگوست 2012 ... خصوصی سازی چگونه موجب پیشرفت اقتصادی می شود؟ ... روی کار می‌آیند با مدیریت خصوصی که برمبنای کارآمدی انتخاب می‌شوند، جایگزین می‌شوند، خود .... شیوه کنترل در شرکت‌های دولتی: براساس تعریف نظام حساب‌های ملی (۹۳- SNA) در ...

17. قانون برنامه پنجم - سازمان خصوصی سازی

ماده26ـ به دولت اجازه داده می شود در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و .... این دستورالعمل جایگزین دستورالعملها و روشهای اجرائی لغو یا اصلاح شده به موجب .... 19 هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته‌های مختلف ... ماده77ـ به منظور تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی و کمک به انجام ...

18. پیامد سیاسی خصوصی‌سازی / محمد مالجو – نقد اقتصاد سیاسی

5 نوامبر 2013 ... با افزایش نقش نیمه‌دولتی و شبه‌دولتیها که ظاهر خصوصی دارند . ... خصوصیسازی احتمالاً از جمله به تقویت فزایندهتر قدرت مخالفان حقوق مدنی و سیاسی .... در واگذاری ها انجام شود، واگذاری سهام برخی از شركت های زیر مجموعه وزارتخانه ها نظیر ...

19. اثر سرمایه گذاری دولتی بر سرمایه گذاری خصوصی - پژوهشنامه اقتصاد و ...

27 جولای 2015 ... این عمل باعث می شود که وام های دریافتی بخش خصوصی .... مشمول بحث جایگزینی اجباری سرمایه گذاری بخش دولتی ... دولت از شرکت در فعالیت های تولید بکاهد و مخارج عمرانی ... در مسیر حرکت به سمت خصوصی سازی، برون رانی میان.

20. شناسایی و اولویت بندی موانع حمایت‌مالی شرکت‌های خصوصی از ورزش قهرمان

شرکت. های خصوصی. از. ورزش قهرمانی استان کرمان. است . روش تحقیق پیمایشی ..... تواند جایگزین مناسبی برای منابع مالی دولتی باشد. ... تن تشکیل شود. ) 05. ( . همچنین برای کمی. سازی آرای. اعضای گروه متخصص، ..... و تقویت تصویر محصوالت.

21. مخبر - 1397/03/05 - تقویت دانشگاه فرهنگیان مغایر خصوصی سازی ...

26 مه 2018 ... تقویت دانشگاه فرهنگیان مغایر خصوصی سازی است/ جذب 1900 معلم از طریق شرکت های خدماتی ... فقط در موارد اضطرار استفاده شود و روال همیشگی نیست همچنین برمبنای برنامه ... را شاهد بودیم و با سیاست های جذب معلم نیروهایی را جایگزین کردیم اما در ... وی ادامه داد: هزار و 900 معلم لیسانس و فوق لیسانس از طریق شرکت های ...

22. مهندسین مشاور طرح و تدبیر طابران – خصوصی سازی سیستم ...

30 دسامبر 2014 ... واگذاری سیستم اتوبوسرانی شهری به بخش خصوصی موضوعی است که پس از ابلاغ ... و دولت‌ها از بین دو گزینه تقویت و گسترش سیستم حمل‌ونقل عمومی و یا توسعه .... در این سیستم راننده عملاً جایگزین یک شرکت واحد با دو راننده (یک راننده ... باشد تا تکلیف شرکت‌های خصوصی برای خدماتی که باید ارائه دهند مشخص شود.

23. ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ادﻏﺎم در دﯾﻮن اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ دار ﺳ - مجله حقوقی دادگستری

ﺷﻮد. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺰاﯾﺎي. ﻓﺮاوان ادﻏﺎم، رﻏﺒﺖ ﺑﻪ آن در ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ. ﻣﺎﻫﯿﺖ. ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎل دﯾﻮن از ... ﺷﺪه و ﻧﻈﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ... داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ (ره) ..... ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪ اول ﺳﺎﻗﻂ و ﺗﻌﻬﺪي ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﺷﻮد. 3. ﻣﺎده ...... ﺳﺎزي ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ، ﺑﻪ. وﯾﮋه ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ. ﺷﺪن اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ [ﺑﺎ. ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﺻﻞ. 44 . ﻣﺼﻮب.

24. افزایش دوباره مصرف CNG با همکاری بخش خصوصی – اتحادیه کشوری ...

8 نوامبر 2017 ... افزایش دوباره مصرف CNG با همکاری بخش خصوصی ... اتحادیه سوخت های جایگزین، بر اهمیت جایگزینی CNG با بنزین تاکید کرد. ... و قطعات مربوط به جایگاه های CNG ، انتقال دانش فنی و داخلی سازی دانش فنی و تربیت نیروی انسانی متخصص ... با توجه به این نکات، وجود شرکت های تولید کننده تعمیرات جایگاههای ...

25. عوامل مؤثر بر مشارکت بخش خصوصی، به عنوان رهیافتی در تأمین منابع ...

بالقوه، در پروژه های شهری، شرکت نمی کنند؛ بر این اساس، استفاده از روش های معمول. اقتصادسنجی، دارای ... نشان می دهند که تلاش های خصوصی سازی، غالبا با دو. مانع مواجه بوده اند: ۱- .... زیست محیطی محسوب می شود در بین عوامل مؤثر بر .... جایگزینی جبری، به وقوع می پیوندد. نظریه دیگر ... اساسی و تقویت بحث خصوصی سازی و واگذاری امور.

26. ﮔﺬاري ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺎي ﺻﻨﻌ

ﺷﺮﮐﺖ. ﺷﻬﺮك. ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدار. ﻧﺪه و ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺠﺎرت .... ﯾﺎ رد ﻓﺮﺿﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد. ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﺆﺛﺮ. ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ رﺗﺒﻪ. ﺑﻨﺪي. ﻣﯽ .... ﺗﻘﻮﯾﺖ. ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺳﺴﻪ. ﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎر. ي،. ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت. ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ. ،. ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژي و اﺳﺘﻔﺎده از .... ﺧﺼﻮﺻﯽ. ﺳﺎزي ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺟﺬب ﺧﻮﺷﻪ. اي ﮐﺴﺐ و. ﮐﺎرﻫﺎ در. ﻣﯿﺎن. ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده. اﻧﺪ.

27. تیتر امشب/ خصوصی سازی و واگذاری ها در بوته نقد - شبکه خبر

10 آوريل 2017 ... رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: هیئت واگذاری که گفته می شود ... شدن دولت جلوگیری شود اما امروزه با تاسیس شرکت های دولتی جدید عملا دولت ...

28. تولید 4 محصول گیاهی برای نخستین بار در ایران/ مهندسی معکوس ...

شرکت «ترانه‌های شفابخش طبیعت» یکی از 16 واحد فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور ...

29. اعلامیه حریم خصوصی Microsoft - حریم خصوصی Microsoft

اعلامیه حریم خصوصی Microsoft توضیح می‌دهد که Microsoft کدام داده‌های شخصی را جمع‌آوری می ...

30. نقاشی ساختمان | نقاشی ساختمان | بلکا | کاتالوگ بلکا ...

عقد قرارداد نقاشی ساختمان. اجرای و زیر سازی مرحله به مرحله طبق قرارداد :: استفاده از ...

31. چكيده: - conf.semnan.ac.ir

– خصوصی سازی و ... ها و وثیقه های جایگزین ، خیلی ... ثابت جایگزین می شود که ...

32. عصر ايران - Asriran

افراد موفق، کسانی هستند که عادت های موفقی دارند. برایان تریسی

33. تفکر و برنامه ریزی راهبردی: | ره توشه سایت شخصی احمدرضا هدایتی

بسمه تعالی در هنگام نبرد مجال پرداختن به همه جهات قوت‌ها و ضعف‌ها و طرح ...

34. سوپریور آمینو 2222 اپتیموم نوتریشن - Superior Amino 2222

* : نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است ** : مقدار به کار رفته از طرف شرکت ...

35. آموزشگاه کامپیوتر,آموزشگاههای برتر کامپیوتر,برترین ...

معرفی دوره های آموزش شبکه و سخت افزار. آموزش کامل مهندسی شبکه عملی: امروزه شرکت ها و ...

36. گپ و گفتی با خانم دکتر لعیا جنیدی | تبصره

خانم دکتر جنیدی درجات کارشناسی حقوق قضایی، کارشناسی ارشد و دکتری حقوق خصوصی خود را از ...

37. پول نیوز - poolnews.ir

نرخ رشد اقتصادی امسال منفی می شود؟ قیمت ارزهای دولتی تغییر نکرد; تولید سرانه گوشت مرغ ...

38. تجاوز 40 مرد به دختر 15 ساله در مالزی! | هشترود نیوز

هشترود نیوز، فرماندار شهرستان هشترود گفت: لازمه توسعه کشور تقویت و توسعه نیروی ...

39. مرکز پژوهشها - قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرح‌ها و لوايح، از مشورت موردی ...

40. Home [www.hamfekrangroup.ir]

عوارض خودرو. یکی از بارزترین پروژه‌های عملیاتی در عرصه ی دولت الکترونیک، اجرای پروژه ...

41. ریواس جنوب

“علیزاده” مدیرعامل شرکت توسعه و ساخت آزادراه تهران -‌شمال شد; سرقت آب عاقبت ندارد ...

42. مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه (آشنایی اجمالی با اقدامات ...

مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه (آشنایی اجمالی با اقدامات راهبردی و اجرایی در حوادث)

43. یادداشت‌های یک آینده‌پژوه | آینده پژوهی | آینده نگاری

منتظرمان بودند، از هجومشان به محل برگزاری کارگاه معلوم شد. آنقدر شلوغ‌اند که صدایمان ...

44. نرم افزار حسابداری| حقوق و دستمزد|نرم افزار مدیریت تاکسی

نرم افزار حسابداری و نرم افزار حسابداری فروشگاهی و نرم فزار حسابداری شرکتی و بهترین ...

45. عصر ايران

پیامبر اسلام با زنِ خواننده مشرک چگونه رفتار کردند؟ آمریکا یک شرکت گردشگری ایرانی را ...

46. سامانه بازشناسی با امواج رادیویی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

عشوریان، محسن. عارف، زهرا. برچسب‌های رادیویی . انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ...

47. سایت آرد و نان - ard.ir

وضعیت مالی نانوایان کشور و نرخ نان: چشم انداز آرد و نان در سال نو یک گام به پیش دو گام ...

48. نما (ساختمان) - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در ساختمان‌سازی به سوی بیرونی یک ساختمان نما گفته می‌شود. در طراحی ساختمان، نما مهم ...

49. مرکز پژوهشها - قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ...

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قانون برنامه ...

50. جزیره قشم | جاذبه های گردشگری ایران

باتشکر از شما اخیراً از این جزیره دیدن کردم.جاذبه های دیدنی آن بد نبود ولی نمیشه گفت ...

51. هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت

فاطمه تقی‌نیا کینچاه مدیرعامل شرکت نیا راهکار نگار با بیان این مطلب در مقاله‌ای که ...

52. نویدنو - خانه

فاشیسم چیست ؟ برگردان : آرش وجدانی . فاشیسم راهبرد اجرایی طبقه حاکم برای مدیریت دولت ...

53. بیش فعالی(چهارده مقاله ی بررسی ، شناخت و درمان) - مشاور ...

مقالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اول : ...

54. جام نیوز :: JamNews

جام نیوز. اخبار رسانه‌های برون مرزی و داخلی

55. عشق های بی هدف را چگونه فراموش کنیم؟ | شهر سوال

شهر سوال ـ خدا را شكر در خانواده‌اي بزرگ شدم كه نه مشكل مالی داریم و نه مشكل ظاهري و یا ...