پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۵۱

تقویت مولفه های سرمایه اجتماعی در گلستان باید با برنامه پیگیری شود