دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۱۲

تقویت مولفه های سرمایه اجتماعی در گلستان باید با برنامه پیگیری شود