یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۵:۰۵

تقویت مولفه های سرمایه اجتماعی در گلستان باید با برنامه پیگیری شود