چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۲۷

تلاش سیستم بانکی بر همراهی با دولت در تامین مالی کشور