شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۴۹

تمامی روستاها و شهرک های جنوب شرق حلب آزاد شد