یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۴۰

تمامی روستاها و شهرک های جنوب شرق حلب آزاد شد