جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۳:۲۳

تمام مادران باردار خراسان رضوی باید به صورت اجباری تحت کنترل بهداشتی قرار گیرند