سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۲۰

تنها راه نجات مردم فلسطین مقاومت است برجام بهانه بوده، هدف نابودی نظام ...