سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۵۵

توجه به تحقیق و پژوهش ازالزامات توسعه کشاورزی پایدار است

1. مقاله کشاورزی پایدار و اُرگانیک و عوامل مورد نیاز در دستیابی به آن در ...

در این پژوهش،محقق پس از تعریف کشاورزی پایدار،کشاورزی اُرگانیک ،رابطه آنها با ... سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۴۲ صفحه است در اختیار داشته باشید. ... سیستم ترویج در دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی، به شناسایی عوامـل لازم و ... ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته می باشد که بـا توجـه بـه گروههای ...

2. ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﮐﺸﺎورزي در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﯾ - فصل نامه جغرافیا و ...

ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﮐﺸﺎورزي در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺮدﺧﻮن و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻮان. ﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ... اﺷﺎره ﮐﺮد. ﺑﺨﺶ ﺑﺮدﺧﻮن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﯾﺮﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان و اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻨﺎﺳﺐ آب و ﺧﺎك، زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ... ﻓﺮﻧﮕﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار روﺳﺘﺎﯾﯽ. ﻣﻨﻄﻘﻪ. ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ اﺳﺖ؟ ﻓﺮﺿﯿﻪ. ﻫﺎي. ﺗﺤﻘﯿﻖ. ▫. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ. رﺳﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮدﺧﻮن اﺳﺘﻌﺪاد زراﻋﺖ و ﺑﺎﻏﺪاري را دارد. ▫. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ... ﭘﺮدازد و در اداﻣﻪ ﺑﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار. ﮐﺸﺎورزي در ...

3. سنجش سطوح توسعه‌ کشاورزی روستاهای دهستان قراتوره با استفاده از ...

توجه به مسائل و مشکالت شرس داده شده، هدف. کلی این پژوهش. مطالعه. وضعیت. توسعه. ی . افتگ. ی. بخش کشاورزی. روستاهای. دهستان قراتوره. است . این پژوهش همچنین در ...

4. ﻳﺎﺑﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺸﺎورزي ارﮔﺎﻧﻴﻚ در اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣ

ﻣﺰرﻋﻪ و ﻛﻤﻚ در راﺳﺘﺎي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺟﺮاي ﻛﺸﺎورزي ارﮔﺎﻧﻴﻚ. (. ﺑﻪ ﺻﻮرت ... ﺑﻨﺪي اﻟﺰاﻣﺎت. (. ﻓﻨﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ. ) اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺸﺎورزي. ارﮔﺎﻧﻴ ... روش ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮدي و ﺑﻪ روش ﺗﻮﺻﻴﻔ. ﻲ،. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ . اﺑﺰار .

5. جایگاه توسعه پایدار کشاورزی در برنامه‌های توسعه ایران (مورد: برنامه‌های ...

در راستای حصول این هدف، لازم است در برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور به عنوان سند ... توسعه پس از انقلاب به توسعه پایدار کشاورزی توجه شده است، اما در برنامه پنجم بر مقوله ... علیپور و دیگران (1387)، در پژوهشی تحت عنوان "دانش و گرایش محققان سازمان ... کشاورزی، شاخصها و الزامات آن را در دستور کار خود قرار دادهاند و در تحقیقات داخلی ...

6. اصل مقاله (950 K) - تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران

18 آوريل 2014 ... تبیین سازوکار و راهبردهای مناسب برای دستیابی به کشاورزی پایدار. هادی ویسی. 1 ... دکترای ترویج و آموزش کشاورزی، پژوهشکده علوم محيطي دانشگاه شهيد بهشتي و مسئول هسته پژوهشي ... الزامات اين فرايند، تدوين راهبرد ... مناسب کشاورزی پايدار نام برده است که دست .... اين تحقیق با توجه به هدف، که تبیین سازوکار و.

7. کشاورزی پایدار در مقایسه با کشاورزی متعارف: سنجش ایستارها ...

یافته‌ها حاکی از این است که از نظر گرایش به توسعه پایدار، بین کارشناسان ترویج، ... با توجه به چالشی که کشاورزان ایرانی در دهه آینده جهت تأمین غذای کشور با آن مواجه هستند و ... بخش ترویج و تحقیقات این وزارتخانه، از پیشنهادهای مؤکد این پژوهش است.

8. کارکرد برنامه‌های آموزشی در دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی (مورد: رو

با توجه به محروم بودن استان کرمانشاه و ناحيه اورامانات و در عین حال، درصد زیاد ... آموزشی در دست یابی به اهداف توسعه پایدار کشاورزی تا چه حد اثربخش بوده است ..... موضوعاتی نظیر توسعه پایدار کشاورزی، شاخص ها و الزامات آن و دوره های آموزشی بررسی ... ابزار پژوهش است به منظور تحلیل داده ها و دست یابی به اهداف تحقیق، از روشهای آماری.

9. موانع و راهکارهای توسعه کارآفرینی سبز در شهرستان کرمانشاه

14 مارس 2018 ... مجامع بین المللی، حرکت به سمت توسعه پایدار و تغییر به سمت ... برای دستیابی به اهداف مورد نظر از روش تحقیق آمیخته .... است. در واقع در فرآیند توسعه کارآفرینی سبز ، کسب و کارها باید برای ... یکی از مهم ترین راهبردها توجه به جایگاه کارآفرینی سبز در کشاورزی ... نتایج پژوهش غفوری (۱۳۹۴) در خصوص شناسایی.

10. بنیان کشاورزی بررسی عوامل مؤثر بر توسعه فناوری اطالعات و ...

24 سپتامبر 2017 ... کشاورزی و روستائی توانسته است به منزله یک ابزار، موجبات توسعه این. نوآوریهای ... این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر توسعه فناوری اطلاعات و. محصولات و ... است (۱۰]. ارتباط بین دانشگاه و بخش کشاورزی با توجه به ضعف نظام تحقیقات و ... پایدار دانش به ثروت تشکیل شده و فعالیتهای اقتصادی آنها مبتنی و.

11. جزوات - پایگاه علمی پژوهشی توسعه روستایی

قابل توجه پژوهشگران گرامی در این بخش مطالب مفید درسی و پژوهشی بصورت رایگان قابل ... جزوه ارزشیابی پیامدگرا در طرح های توسعه روستایی و کشاورزی دکتر علی اسدی ... توسعه اقتصادی کشور و فراهم ساختن الزامات تحقق یک توسعه پایدار است. ... است.در برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی 1379-83 مباحث مربوط به توسعه روستایی در  ...

12. شرکت تعاونی تولید روستایی محمدیه - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ...

نقش شرکتهای تعاونی تولید روستایی درتوسعه پایدار روستایی نمونه موردی: ... از الزامات توسعه پایدار به شمار می‌آید و این رسالت اغلب برعهده جامعه روستایی است. ... بوده و روش تحقیق آن توصیفی- تحلیلی است جامعه آماری در این پژوهش کشاورزان و بهره ... محیطی) توجه به محیط زیست و به خصوص منابع آب و خاک از جمله مولفه‌هایی است که به ...

13. صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران | شبکه دانش بنیان

توسعه پایدار و پیشرفت هر کشوری مرهون پرورش، حفظ و نگهداری سرمایه‌های علمی، ... نام صندوق عبارت است از «صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور» که از این پس در این ... تبصره 3: پژوهشگر به اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاع می‌شود که دارای دانش، ..... امروزه توسعه بدون توجه به کشاورزی و جوانب ترقی و پیشرفت آن همانند حباب روی آب ...

14. اداري ﻧﻈﺎم در اي ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ي ﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺗﻨﮕ - فصلنامه مدیریت ...

ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم اداري ﮐﺸﻮر و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﺘﻮازن اﺳﺖ؛. در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﭘﻨﺠﻢ. و ﺷﺸﻢ ... در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﻫـﺪف ﮐـﺎرﺑﺮدي و. ﺑﺮﺣﺴـﺐ. ﻧﺤﻮه .... ﻧﻈﺎم اداري در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺆﺛﺮي ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم. اﻣﻮر دارد؛ ﯾ ... اﻟﺰاﻣﺎت ﭼﺸﻢ. اﻧﺪاز، ﺗﻨﻈﯿﻢ و. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ. ﮔﺮدﯾﺪ، اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﻫﺎ و اﻫﺪاف ﺑـﻪ. ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ. ﻃـﯽ ...... ﮐﺸﺎورزي؛ ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزش ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي و.