شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۱۷

توسط محققین کشورمان ارائه شد ابزاری برای ارزیابی روان شناختی ناباروری

1. ارایه ابزاری برای ارزیابی روان‌شناختی ناباروری - جهاد دانشگاهی

14 جولای 2018 ... محققین ایرانی در مطالعه‌ای پژوهشی که نشریه بین‌المللی جهاددانشگاهی، IJFS ... و ارزیابی یک ابزار مناسب برای تنظیم روان‌شناختی ناباروری پرداخته‌اند. ... استفاده از این مقیاس توسط درمانگرها باعث می‌شود که آن‌ها بتوانند وضعیت روان‌شناختی فرد ... و در گام چهارم نیز قابلیت و اعتبار ابزار فارسی سازی شده، ارزیابی شد.

2. مقایسه عزت نفس در زنان بارور و نابارور - نشریه پرستاری ایران

و کلینیک زنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال ۱۳۹۲ انجام شد. نمونه گیری در گروه ... برای جمع آوری داده ها از ابزار ... روبرو شدن با فرایند پیچیده ناباروری اثرات روانشناختی. عمیقی را ..... مستقر در تیم درمان ناباروری جهت ارزیابی تخصصی.

3. تاثیر برنامه آموزشی تنظیم هیجان در بهزیستی هیجانی و رضایت ...

زمینه و هدف: ناباروری به عنوان پدیده ای با ماهیت زیستی، تاثیرات روانی فردی و بین فردی دارد. ... کیفیت کنش های اجتماعی، روانشناختی و عاطفی) اطلاق. می شود.

4. 3131 بهمن ماه 2 4 – مرکز همایش های ابوریحان تهران - ResearchGate

القي بودن نوع تجاري اين جايگزيني ارائه شده است. مطالعات انجام شده برای بررسی. جنبه روانشناختی مساله نشان میدهد تحويل جنین به زوج صاحب نوزاد پس از زايمان ممكن ...

5. ي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ - مجله اصول بهداشت روانی

روان. ﺷﻨﺎﺳﯽ،. ﻣﺸﺎوره و. ﻋﻠﻮم. رﻓﺘﺎري. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ي ﭘﮋوﻫﺸﯽ. اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ درﻣﺎن ﻓﺮ. اﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ... اﯾﺮان. ﻣﻬﺴﺎ ﻧﺎﯾﯿﻨﯽ داوراﻧﯽ. داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ روان. ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ،. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ... ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ . اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ. ﻫﯿﺠﺎن و ﻣﻘﯿﺎس ... در زﻧﺎن ﻧﺎﺑﺎرور دارد . اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﻤﺮﮐﺰ. ﻣﺜﺒﺖ. ﻣﺠﺪد. /. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي،. ارزﯾﺎﺑﯽ .... ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ اراﯾﻪ ﮔﺮدﯾ.

6. بررسي تاثير مشاوره گروهي بر سازگاري با ناباروري زنان نابارور در ...

بانک نشریات فارسی ایران · بانک مجامع علمی فارسی ایران · بانک طرح های پژوهشی ... با توجه به شيوع ناباروري در جامعه و مشکلات روان شناختي ناشي از آن، مطالعه ... از ابزار سازگاري رواني با ناباروري به منظور سنجش ميزان سازگاري افراد با ... در گروه مشاوره گروهي، مشاوره بر اساس دستورالعمل مشاوره رواني ناباروري توسط پژوهشگر ارائه شد.

7. پوستر خالصه مقاالت - دانشگاه علوم پزشکی گیلان

درمانهاي روان شناختي باشد و کار درمان هاي روان شناختي نیز به عنوان درمان مکمل و پیش. نیاز درمان ... هاي بلندي در رابطه با تشخیص و درمان ناباروري برداشته شده ... دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره درمامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد،ایران. 2 ...... زمینه و هدف : دانستن سن جنین جهت ارائه مراقبتهای دوران بارداری از جمله ارزیابی رشد جنین.

8. Untitled - پژوهش های روان‌شناسی بالینی و مشاوره - دانشگاه فردوسی مشهد

1 مه 2004 ... مینان. بیشتر به مصاحبه شونده ها بازگشت داده می شد تا از صحت اطالعات ارائه شده، پژوهشگر را مطلع. سازند. (2. ارزیابی توسط داوران: در این روش، دونفر ...

9. انجام پایان نامه،خدمات پروژه/گروه تحقیقاتی پلاسما/اعزام ...

العربية Türk Français English فارسی. ثبت سفارش شخصی اعزام دانشجویی ثبت ...