شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۰۸

تولید علف کش موثر و دوستدار محیط زیست با یک ماده طبیعی

1. ایرنا - محققان آمریکایی علف کش طبیعی تولید کردند

14 جولای 2018 ... ... و به ویژه ژن های تولید کننده آن، موفق به تولید یک علف کش کاملا طبیعی و موثر شده اند. ... با توجه به این که علف ها به انواع علف کش های موجود مقاوم شده اند، تولید این محصول طبیعی و دوستدار محیط زیست می تواند به تولید ... این راهکار علاوه بر ساخت علف کش های موثر، در تولید داروهای آنتی بیوتیک نیز استفاده کرد.

2. ماهنامه فناوری نانو - شماره ۲۰۷ - ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

فرموالســيون های جدیدی هســتند كه به تازگی به عنوان یک جایگزین. مناســب برای سموم ... افزايــش پايداری در 3 نامطلــوب زيســت محیطی آفت کش ها ... ثبت اختراعات موجود در تولید و کاربرد آفت کش ها با ابعاد نانو ... در اين اختراع ماده مؤثر. آفت کش ... سموم طبیعی هستند که برخی از آن ها دارای ... از نانوذرات بارگذاری شده با علف کش می تواند.

3. سبز نظافت کنید! شوینده های طبیعی و طبیعی سازگار با محیط زیست ...

24 دسامبر 2017 ... با ایجاد فقط چند تغییر ساده می توانید محیط زیست سالم و ایمن تری برای خود ... اکنون به شما محصولات بهداشتی بی خطر، ارزان، طبیعی و دوستدار محیط زیست را ... اسپری کنید تا یک شوینده عالی با خاصیت ملایم و موثر بدون ایجاد خوردگی در ... این ماده ترکیبی بسیار شبیه جوش شیرین دارد ولی اسیدی تر و قوی تر است ...

4. درویش: محیط زیست نیازمند روزنامه نگاری تخصصی است | ایرنا- - ایرنا

6 روز پیش ... ایرنا- کارشناس و فعال محیط زیست با اشاره به قصور بخش های مختلف در زمینه چالش ... تولید علف کش موثر و دوستدار محیط زیست با یک ماده طبیعی

5. تولید خودرو محبوب طرفداران محیط زیست از سوی آلمانها+ تصویر - ایران ...

6 روز پیش ... تولید علف کش موثر و دوستدار محیط زیست با یک ماده طبیعی ... به سوی تولید یکی از خودروهای محبوب فعالان محیط زیست گام برداشت آن هم با طراحی ...

6. فناوری نوین گیاه پالایی برای ایجاد محیط‌زیست پایدار

زﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺣﺬف. ﻣﻮاد آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻄﺮﻧﺎك ﯾﮏ ﻣﺸﮑ. ﻞ ﻣﻬﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ و. رﺳﯿﺪن ﺑﻪ راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ... ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﻫﻤﮕﺎم و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه دوﺳﺘﺪار و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ. ﻣﺤﯿﻂ. زﯾﺴﺖ و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ... ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﯿﺎه ﭘﺎﻻﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ. ﻟﺠﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ ﺣﺬف ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ. ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﺧﺎك. ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ... ﻧﻮع ﻣﺎده. و اﻧﺘﻘﺎل. ﻋﻨﺼﺮ از رﯾﺸﻪ ﺑﻪ اﻧﺪام ﻫﻮاﯾﯽ دارد. 6(. و. ).8. ﺑﺮاي ﺑﻪ. ﺳﺎزي. ﺧﺎك ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ...

7. دستاوردها و برنامه های جاری - پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

تولید سویای تراریخته مقاوم به علف کش گالیفوزیت . ... افزایــش عملکــرد اندامهــای هوایــی و مــاده موثــره اســتویوزاید در گیــاه اســتویا . ... از منابـع پایـه و بسـرتهای زیسـت محیطی در راسـتای توسـعه پایـدار، تولیـد علـم و ... مدیریت بیوتكنولوژی كشاورزی منطقه رشق و شامل رشق کشور با محوریت بیوتکنولوژی منابع طبیعی )مشهد( . 1378.

8. مهندسـی ژنتيـك - انجمن بیوتکنولوژی

تولید پالستیك دوستدار محیط زیست با مهندسی ژنتیك. مقابله با فناوری هراسی ... متخصــص یــك صــدا از تولیــد محصــوالت تراریختــه ایرانــي. بــه نفــع مــردم فریــاد  ...

9. کسی به فکر طبیعت نیست - سیناپرس-خبرگزاری علم و فرهنگ ...

5 ژوئن 2017 ... امروز در تقویم جهانی با عنوان روز محیط زیست نامگذاری شده است. بشر در طول مدت زمان ظهور خود در کره زمین همواره از طبیعت و منابع آن اشتفاده کرده و در ...

10. 725 K - فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

ناپویا سازی آرسنیک در یک خاک آهکی به کمک زئولایت اصلاح شده با آهن، ... دوستدار محیط زیست برای ناپویاسازی آرسنیک در خاکهای آلوده مورد استفاده قرار گیرد و خطر ورود آن ... طور گستردهای در تولید آفت کش ها و حشره کش ها و همین ... افزایش غلظت آرسنیک در طبیعت هم به صورت طبیعی در .... مقدار ماده آلی در خاک مورد مطالعه ۰/۵ درصد بود.

11. مجموعه مقالات اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست - سیویلیکا

اثرات زیست محیطی نانو ذرات طبیعی و صنعتی بر سلامتی انسان و محیط زیست ... از فناوری های ذرات نانو و سیال فوق بحرانی جهت تولید فومهای پلیمری دوستدار محیط زیست ... بررسی حذف آفت کش ایمیداکلوپراید از آبهای آلوده با استفاده از نانو ذرات TiO2 و .... تهیه نانو ذرات TiO2 و مطالعه خواص فتوکاتالیزی آن در حذف علف کش بنتازون از ...

12. زیبایی ﺷناﺳی رویﮑردهای زیسﺖ ﭘایﺪار در ﻃراﺣی ﻣنسﻮﺟات

ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﻨﺴﻮﺟات در ﺣﻮزه ى ﻣﺪ و ﻟﺒاس، یﮏ ﻋﺮﺻﻪ زیﺒایﻰ شﻨاﺳﻰِ ﻣﺘﻐیﺮ و ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﺟایﮕزیﻨﻰ ﻣﺪاوم ﻃﺮاﺣﻰ ﻫاى. ﺟﺪیﺪ ﺑا ﻫﺪف ... اﻣا اﻣﺮوزه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﺤیﻂ زیﺴﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى از ﻣﻨاﺑﻊ، ﺑﻪ یﮏ ﭼاﻟﺶ ﻣﻬﻢ ... ﺳــاﺧﺘﻦ روزاﻓزون ﻧیازﻫاى ﺑﻰ پایان اﻧﺴاﻧﻰ و ﻧﮕاه ﺑﻪ ﻃﺒیﻌﺖ، ﺑﻪ .... از آﻓﺖ ﮐُﺶ ﻫــا، ﻋﻠﻒ ﮐُﺶ ﻫا و ﻣﻮاد شــیمیایﻰ در ﺗماﻣﻰ ﻣﺮاﺣﻞ .... ﻃﺮاﺣﻰ زیﺴــﺖ پایﺪار، ﺗﻮان ﻣﻘاﺑﻠﻪ ﺑا ﻃﺮاﺣﻰ ﻣُﺪ ﺳــﺮیﻊ و ﺗﻮﻟیﺪ .

13. اﻧﺴﺎن، ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت

ﺳﻮزاﻧﺪن ﺑﺮﮔﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ دود ﺳﺒﺐ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻞ در ﺗﻨﻔﺲ. اﻓﺮاد ﺷﺪه اﺳﺖ . ١١١. ٨. – .... ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﺒﺐ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ. ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺣﻴﺎت در ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﺷﺪه و زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﺎت ﻛﺮه زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪاﺧﺘﻪ.

14. همکلاسی - محیط زیست و افت کشها

هر ماده شیمیایی که وارد محیط زیست میشود تاثیرات مخربی روی ان دارد علف کش ها و ... دیگری هستند که طبیعی بوده و سمیت کمتری در مقایسه با گروهای قبلی دارند . ... نجات یک گیاه یا یک محصول تنگ میشود که حتی انسان اگاه به مضررات افت کشها ... درتمام مقاطع زندگی ما درس مفید و موثری در زمینه مراقبت از محیط زیست به چشم نمی خورد .

15. زیست‌فناوری و محصولات تراریخته - محیط زیست

این خبرگزاری در حالی از «ممنوعیت هرگونه رهاسازی، تولید و واردات محصولات تراژنه در ... موضع قاطع رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دفاع از علم و فناوری نیز با آگاهی از ..... انسان و محیط زیست به همراه دارند، برای رفع مسمومیت‌های غذایی نیز مفید و موثر هستند. ... اين علف‌كش در خاک دوامی ندارد و ميكروب‌هاي خاک به سرعت آن را به‌عنوان يك ماده  ...

16. ۹ استفاده خارق العاده از جوش شیرین – رسانه دکتر سلامت

نه تنها به خاطر مزایای حیرت آور آن بلکه دوستدار محیط زیست نیز هستند. این مقاله به مجموعه ای از استفاده های شگفت انگیز از یک ماده معمولی اشاره دارد و می خواهیم آن را با شما به اشتراک بگذاریم. ... جوش شیرین یک تمیز کننده خیلی موثر و طبیعی است. ... سوء هاضمه را درمان می کند(سدیم بی کربنات یک آنتی اسید موثر است); گاز تولید شده  ...

17. Untitled - Ramsar

المللی با بکارگیری ابزارهایی نظیر پرداخت برای مواهب طبیعی، طرح کسب و کار مناطق حفاظت شده ...... محیط زیست دریایی در مقابل فعالیت های دور از دریا، از طریق.

18. Effect (حشره کش خانگی) | شرکت کشاورزی امین

شرح : حشره کش تماسی با غلطت بالا و اثرپذیری گسترده برای دفع انواع حشرات پروازی و ... شرح : ماده موثر دفع حشرات موذی آشپزخانه که سبب محافظت طبیعی در مقابل انواع حشرات ... هایی که مشکل مزاحمت حشره وجوذ دارد بدون عوارض شیمیایی برای محیط زیست مصرف می شود. ... بسته بندی : 4 ورق به ابعاد 34 * 60 و یک رول به ابعاد 25 * 10

19. طبیعت - مطالب ابر آلودگی

27 فوریه 2014 ... بحث آلوده گی محیط زیست وگرم شدن کره زمین ازجمله مباحث است که امروز تمام ... ازآلوده گی بیشتر محیط زیست وکاهش تولید گاز ها ی گلخانه ای برآیند ، البته ... وحش یکی ازراه های ای است که درداشتن یک محیط سالم با همه زیبایی هایش موثر می باشد. ..... ددت ، توکسافنها ، کاربامات ، حشره کشهای آلی فسفات‌دار ، علف کشها و .

20. ( ﻲ ﺯﻳﺴﺘ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ) ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ

ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ. ﻣﻘﺎﻭﻡ. ﺑﻪ. ﻋﻠﻒ. ﻛﺶ. ‐. ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ. ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﺯﻳﺴﺘﻲ. ‐. ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺗﺮﺍﺭﻳﺨﺘﻪ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ .... ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻋﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺸﺖ ﻣﺮﻳﺴﺘﻢ ﺩﺭ ﺧﻴﻠﻲ ﺍﺯ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭ ﺑﺎﻏﻲ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .... ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﻱ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺮﻳﺴﺘﻢ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺳﺮﻋﺖ ﺍﺷﺎﻋﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻠﻮﻝ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻝ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ..... ﺩﺍﺭﺩ، ﻭﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﮐﺸﻒ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎﺀ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺩﻧﻴﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪﮐﻪ ﺍﺻﻮﻻ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ...

21. مدیریت فناوری نانو - نانو و محیط زیست

28 آوريل 2010 ... همچنين سينتيك حذف علف‌كش بنتازون را با استفاده از مدل لانگموير- هينشلوود ... اين نانوحسگرها به آساني با آغشته‌سازي يک کاغذ با چندين لايه از ..... خواص فيزيكي و شيميايي آنها را كه در مديريت ريسك آنها موثر است را به اين ..... به گفته احمدی این ماده دوستدار طبیعت است از این رو مشکلات زیست محیطی ایجاد نمی کند.

22. دوفصلنامه علمی دانشجویی بیوتین - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

نکردیم تا بتوانیم با یک کار گروهی و مدون در کنار هم مطالب مفید و کاربردی برای .... ۶- دبیر علمی و اجرایی همایش ملی چالش های زیست محیطی دریای خزر ..... گلیفوسات، یک علف کش که بیشتر تحت عنوان Roundup شناخته می شود را داشته ..... این گونه آلاینده هاگرانقیمت بوده و لزوما دوستدار طبیعت نیست. ..... چند درمان موثر و بهبود بخش.

23. جزئیات جرایم نقدی صید و شکار غیرمجاز جانوران وحشی تصویب شد ...

17 ژوئن 2015 ... بر اساس بند (چ) قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶/۳/۱۶ (با اصلاحات مصوب ... است و بر اساس ماده ۱۸ همین قانون در مورد جرائم مذکور، سازمان محیط زیست از ... ۳- خسارت تخریب لانه و آشیانه پرندگان وحشی یک سوم بهای پرندگان مربوطه تعیین می گردد. ... سالها بخاطر جرایم اندک و کشتار حیات وحش خون به دل دوستداران طبیعت شد و ...

24. اینجا کلیک - اولین کنگره ملی نانوفناوری در علوم سلامت - دانشگاه علوم ...

نانو فناوری، علوم پزشکی، علوم داروئی، علوم بهداشتی، علوم دندان، زیست فناوری .... با پیشرفت. های جهانی ضرورت دارد. که بتوان گامی موثر در. راستای. " تولید ملی .... مطالعه اثر نانوذرات نقره بر میزان بیان یک ژن کلیدی مسیر بیوسنتز ...... یاه کلزادر مرحله روزت و همچنین بررسی استفاده از ماده آلی طبیعی اسید هیومیک ...... اس علف کش.

25. فصلنامه سیاست کالن »ویژه محیط زیست - مجمع تشخیص مصلحت نظام

10 یا 30 ساله خشک سالی در ایران، حساسیت و شکنندگی محیط طبیعی کشور به لحاظ. ویژگی های ... با این حال، وجود الگوی تولید و مصرف ناسازگار با محیط زیست، اولویت دادن به ... حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در اجرای بند یک اصل 110 قانون ...... وفور منابع سوخت هاي فسیلي و ارزان بودن این ماده در ایران باعث شده است تا.

26. آخرین اخبار ایران و جهان - صفحه نخست

تولید علف کش موثر و دوستدار محیط زیست با یک ماده طبیعی · کنه ها دوستداران گروه خونی A · تشخیص انتقال ویروس ها توسط پشه با استفاده از حسگر زیستی ...

27. جستجو در مطالب سايت مرجع متخصصان سلامت ايمني و محيط زيست (HSE)

با توسعه تکنولوژی و افزایش کاربرد ماشین در امر تولید نیز احتمال مخاطرات و حوادث در ..... درمان اختلال نعوظ مردان به روش هاب مختلفی امکان پذیر است که به چند روش موثر در این ... یک کارشناس محیط زیست: بارورسازی ابرها دستکاری در عملکرد طبیعی ...... ایران در مورد معیارهای محیط دوستدار محیط زیست و ساختمان سبز به زیست آنلاین می ...

28. دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده رشته کشاورزی - 2018 ...

جدیدترین مقالات انگلیسی مهندسی کشاورزی با ترجمه فارسی

29. جزئیات جرایم نقدی صید و شکار غیرمجاز جانوران وحشی تصویب شد ...

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): پس از مدتها انتظار، جرائم نقدی ...

30. انجام پایان نامه،خدمات پروژه/گروه تحقیقاتی پلاسما/اعزام ...

العربية Türk Français English فارسی. ثبت سفارش شخصی اعزام دانشجویی ثبت ...

31. IFRO> موسسه تحقیقات علوم شیلاتی

عنوان پروژه:‌ ایجاد بانک اطلاعاتی ماکرو جلبک ها و علف های دریایی کشور- فاز نخست ...

32. نوشته های خواندنی - kianavahdati.com

روح‌اله یکشنبه, ‏1387/07/14 ‏22:53:26 سه نفر آمریکایی و سه نفر ایرانی با همدیگر برای شرکت در ...

33. سوالات در زمینه باغبانی [آرشيو] - Page 4 - P30World Forums ...

با سلام و عرض احترام خدمت دوستان گرامی من راستش در باغچه خونم چند عدد بوته و درخت دارم.

34. نامه ی سی و هشتم محمد نوری زاد به رهبر | وب سایت رسمی محمد ...

سلام به رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه ای چرا شما گذرنامه ندارید؟ یک: من ...