سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۱۶:۳۰

تکفیر از نگاه برخی ائمه مذاهب اهل سنت