چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۲۰

تیلرسون: ترامپ بعدازظهر از هواپیما به من زنگ زد اختیاراتم را به معاونم تفویض می کنم