چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۵۶

ثابت ماندن سهم زنان از سینما در 20 سال اخیر