پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۱:۰۲

ثبت 8 وقف جدید در یزد اخذ 121 جلد سند مالکیت در سال جاری

1. «فهرست موضوعی آراء کمیسیون وحدت رویه» | کانون سردفتران و ...

در مورد نامه دفترخانه 36 کرمانشاه بدین شرح (آیا تنظیم سند متفرقه مانند اقرار ـ تعهد ...