چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۱۹

ثروت سازی و کارآفرینی چشم انداز دانشگاه فنی و حرفه ای

1. آموزش کارآفرینی در دانشگاه‌ها: (چهارچوبی برای برنامه ریزی، اجرا و ...

با استفاده از این مولفه‌ها پرسشنامه ای تهیه و پس از به دست آوردن روایی و اطمینان از ... نشان داد که در برنامه‌های کارآفرینی برای آماده سازی دانش آموختگان کارآفرین در دانشگاه ها، باید ... و ببینیم‌ که‌ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ دولتی‌ و مراکز صنعتی‌ و حرفه‌ای‌ چه‌ .... 3- روش های آموزش کارآفرینی : دانشگاه ها برای رسیدن به اهداف و رسالت های خود در ...

2. نقش دانشگاه کارآفرین در تجاری سازی دانش و فناوری و کمک به تامین ...

نقش دانشگاه كارآفرين در تجاري سازي دانش و فناوري و كمك به تامين منابع پايدار. 1 ... سند چشم انداز بيست ساله ي كشور و برنامه ي ششم توسعه در بخش فناوري ، الزم ... داري دانشگاه در نظام اداره جامعه وتوليد ثروت ملي از رهگذر مشاركت كارآفرینانه در .... گيري از چشم. انداز مشترك و راهبرد آینده. نگر و تعالي سرمایه انساني. و حرفه. اي دانشگاه را ...

3. اهداف کالن برنامه - دانشگاه تهران

هدف ۲- نوآوری و حرکت به سوی دانشگاه ایده پرداز و کارآفرین ..... اخــالق حرفــه ای را سرمشــق خــود قــرار دهنــد، و بــه مســئولیت های اجتماعی شــان آگاه باشــند، از ... سـاختن جامعـه ای خـالق، پویـا و متعالـی مشـارکت کنیـم بی گمـان، اهـداف ایـن سـند بـا همـکاری مؤثـر همـۀ دانشـگاهیان ... 1- هدایت پژوهش های دانشگاه به سوی ایده پردازی و تجاری سازی.

4. سند راهبردی دانشگاه صنعتی شریف در افق 1404 - معاونت برنامه ریزی و ...

از این رو، سند تحول دانشگاه صنعتی شریف با هدف تبیین اهداف و ماموریتها، و .... دانشگاه صنعتی شریف به عنوان برترین دانشگاه فنی و مهندسی کشور نیازمند تحول است؟ ..... جامعه«، »توسعه فناوری های کاربردی«، »کارآفرینی و تجاری سازی«، » توسعه گری و ..... گروه هاي حرفه اي پژوهشي و خدمات دانش بنیان، و ارتقاي سطح كیفي خدمات با ...

5. دانشگاه فنی و حرفه ای - مرکز نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش ...

توسعه آموزش های فنی حرفه ای در کشور های توسعه یافته و یا در حال توسعه، وابسته ... خلاقیت و نوآوری، کارآفرینی و توسعه مهارت هایی که منجر به اشتغال می شود را فراهم آورد. ... دانشگاه فنی و حرفه ای در افق چشم انداز، دانشگاهی توانمند در زمینه تربیت نیروی ... فنی و حرفه ای; بومی سازی و توسعه آموزش های فنی و حرفه ای حسب آمایش سرزمین.

6. ﺟﺰوه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

در وﻫﻠﻪ اول ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﭼﻨﺪان ﺑﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ اي ﻧﺪارﻧﺪ ... ﻫﺎي ﻓﻨﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ. ﺗﺎزه .... ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻫﺪاف ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را دﻗ. ﻘﺎًﯿ .... ﯾ. ﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر،. در ﺣﻘ. ﯿ. ﻘﺖ ﮔﺴﺘﺮش. ﯿﻃﺒ. ﯽﻌ. ﯾ. ﮏ ا. ﯾ. ﺪه ﺧﻮب از ﻃﺮ. ﯾ. ﻖ روﺷﻬﺎ. ي. ﺣﺮﻓﻪ. يا ..... ﻫﺎي داﻧﺸﮑﺪه. ي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ. داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد، ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع، ﻣﻬﺎرت ... ﺳﺎزي اﯾﻦ ارزش ﻫﺎي ﻓﮑﺮي وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ..... اﻣﺎ اﯾﻦ ﺛﺮوت و ﺷﻬﺮت.

7. کارآفرینی چیست؟ - مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

سه دليل مهم كشورها براي توجه به مقوله كارآفريني , توليد ثروت , توسعه ... اجتماعي رضايت شخصي و استقلال طلبي كارآفرين ايده اي را يافته و آن را تبديل به ... انگيزش: نياز خودشكوفايي يكي از مهمترين انگيزه هاي كارآفرينان در محقق كردن چشم انداز خود است. ... فرصت جويانه خود, اقدام به فرصت سازي براي كليت نظام اقتصادي مي نمايند.

8. رسول رنجبریان نقش آموزش عالی در توسعه کارآفرینی

كارآفرین، اهداف دانشگاه ها در گسترش كارآفرینی، ویژگی های دانشگاه كارآفرین، شاخص های فرهنگ ... یكي از مهم ترین ابعاد مورد نظر، بستر سازي فرهنگي براي کارآفریني است. ... همه ی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه آموزش و ترویج کارآفرینی از جایگاه ویژه ای ... تحریک انگيزه هایی از قبيل: ميل به کسب ثروت، توفيق طلبی،.

9. کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

سازی. است که بای. د به آن برای. پيشبرد اهداف کارآفرینی و کسب و. کار دانش. بنيان توجه ... ای فراهم. می. کند . کسب و کار دانش بنيان برای آن شکل می گيرند. که نوآو. .... که دانشگاه با تکيه بر مسير کاربردی خود یعنی آموزش و پژوهش .... مهارت های فنی و حمایت .... حرفه. ای. به. یادگيری. مبتنی. بر. تحصيالت. مرسوم. یا. تجربيات مدیریتی.

10. طراحی الگوی شایستگی های کارآفرینانه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها ...

15 ژوئن 2018 ... کارآفرینی و تجاری سازی نتایج تحقیقات است؛ با این حال، دانشگاه های ما وضعیت چندان مطلوبی در ..... اهداف توسعه ای؛ اطلاعات مناسب از حوزهی کاری شاگرد؛ قدرت ... بودن ، اعتقاد به لزوم خلق ثروت از دانش، تشویق و پاداش برای ارائه ..... دانش تخصصی، مهارت فنی و حرفه ای، ذهن و رویکرد پژوهش گرا، ذهن و رویکرد کاربرد گرا،.

11. من میخواهم یک کارآفرین شوم، از کجا شروع کنم؟ | سیر تا پیاز کارآفرینی

31 مه 2017 ... سیر تا پیاز تبدیل شدن به یک کارآفرین میلیونر را میخواهیم در این مقاله ... یک باور عمومی وجود دارد که افراد موفق و ثروتمند کارآفرینند و برای ... که نام آنرا کسب و کار میگذارند؛ برای مثال ماشین پول سازی شرکت مک دونالد به صورت زیر است : ... توصیه میکنیم کاری را شروع کنید، ایده ای را دست بگیرید، محصولی را ...

12. معرفی چند کارآفرین برتر ایران | مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی ...

با توجه به اينکه اين مرکز ( مجتمع فني ) را به عنوان يک مرکز آموزشي در زمينه ... که البته اين گونه نشد و بسيار هم موفق شديم و در آن زمان هيچ موسسه اي کار با اين شيوه و اين کيفيت را انجام نمي داد. ... ما همواره سعي کرده ايم نيرو هايي را به همکاري دعوت کنيم که اهداف و انگيزهاي کاري ..... گفتم: "آن‌ها (سوئیسی‌ها) تمام ثروت شما را از بین برده‌اند.

13. آموزش عالی ایران و دانشگاه های کارآفرین - مرکز رشد دانشگاه خواجه نصیر

و فناوری، نهادهای مردمی، انجمن های حرفه ای، انجمن دانش آموختگان، و... است. تعامل فعاالنه ..... داشته باشد. تأکید می کنم که کارآفرین باید چشم انداز بلند مدت و توانایی کار.

14. راهنمای مراجعین و آشنایی با پارک علم و فناوری خوزستان و مراکز رشد ...

... دارنده فناوری پیشرفته و شرکت های خدمات فنی و مشاوره ای; نهاد هایی با اهداف رشد و گسترش ... مرکزی تحت مدیریت متخصصین حرفه ای است که با ارائه خدمات از ایجاد و توسعه فناوری ... نیاز واحد ها در راستای تبدیل ایده های نو به محصولات قابل تجاری شده و تجاری سازی آنها .... مرکز رشد واحد های فناور نفت و گاز مستقر در دانشگاه صنعت نفت.

15. ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ

19. اﻟﺰاﻣﺎت. 23. ﻧﻬﺎدﻫﺎ. 25. ﭘﻴﺎده. ﺳﺎزي و ﭘﺎﻳﺶ. 27. ﻫﻤﻜﺎران. ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ. ي ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه. 30 .... ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ﻛﻤﺎل آﻓﺮﻳﻦ، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎز، ﺛﺮوت آﻓﺮﻳﻦ، و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ... اﺳﻨﺎد ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ. داﻧﺸﮕﺎه. آﻣﺪه ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ در اﺳﺘﺎن. : در ﺳﺎل .... ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻧﺴﺎن. ﻫﺎﻳ. ﻲ داﻧﺎ،. ﺗﻮاﻧ. ﺎ، و. آراﺳﺘﻪ. ﺑﻪ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ. اي و .... ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ.

16. بررسی مهارتهای عمومی مرتبط با کیفی سازی آموزش های فنی و حرفه ای از ...

*استاد، دانشکدۀ علوم انسانی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه مازندران، بابلسر ... فنی و. حرفه. ای. دارند ولی. مؤلفه. های مربوط به مهارت. های. عملی و. دانش تخصصی. سهم کم ..... چشم. انداز بین المللی از یک. فرد متخصص و یک شهروند. باربارا. 4. و همکارانش). 9111 .... ایجاد حس کارآفرینی در مقابل کار جویی. و،. شاخص ..... امـوال عمـومی و ثـروت ملـی در.

17. نقش دانشگاه فنی و حرفه‌ای در تولید ملی، رونق ... - روزنامه اطلاعات

17 آگوست 2014 ... لذا برای تحقق چنین اهداف مبارکی، می‌توان براساس توانایی‌ها و امکانات موجود، ... از جمله عوامل مهم موفقیت دانشگاه فنی و حرفه‌ای در ایجاد کارآفرینی که ...

18. بررسي الگو های رفتاري يادگيري کارآفرينانه با رويکرد شايستگي

Tehran University, Tehran, Iran ... کارآفرینی، یادگیری، یادگیری کارآفرینانه، رویکرد شایستگی ... خطرپذیر، خالق و نوآور، ایجاد چشم انداز در مورد آینده و ارزش ... یک فرایند فنی که در آن یادگیری، به عنوان پردازش اثربخش، تعبیر .... عضویت های حرفه اي، والدین و دوستان قابل اعتماد را در بر مي گیرد. .... خلق ثروت تازه را آغاز میکند.

19. ایلان ماسک - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

او نه تنها یک کارآفرین، بلکه یک مخترع، نوآور و مهندس است: ماسک شخصاً در طراحی ... ایلان ماسک به عنوان ۳۸ امین فرد قدرتمند جهان، ۱۵ امین ثروتمند در حوزهٔ تکنولوژی و ۱۰۰ ... تحصیلی از دانشگاه پنسیلوانیا توانست زندگی خود را در ایالات متحده آغاز کند. ..... تحلیلگران معتقدند تضمین ایلان ماسک در چشم‌انداز این شرکت اصلی‌ترین دلیل ...

20. چگونه پولدار شویم؛ ۱۶ راه پولدار شدن که باید بدانید | چطور

21 نوامبر 2017 ... نه دانشگاه و نه مطالعه از اینترنت، هیچکدام به اندازه‌ی کار کردن در یک شرکت موفق و تاثیرگذار .... اگر واقعا جواب سوال «چگونه ثروتمند شویم» را می‌خواهید بدانید، باید جوانب مختلف ..... مثلا اینکه دقایق اول کار را به یادداشت کارها و اهداف روزتان اختصاص دهید و لیست .... کارآفرینی قله‌ای خطرناک اما بلند - چگونه پولدار شویم.

21. دانلود کتاب صوتی قطار سرعت به سوی ثروت از دارن هاردی – هلدینگ ...

«قطار سرعت به سوی ثروت» نوشته دارن هاردی(-۱۹۷۱)، نویسنده کتاب اثر مرکب و ... موفقیت در آمریکاست و با صدها فرد و کارآفرین موفق آمریکایی گفتگو کرده و هم با ... های آموزش، ایزو ، طراحی وب سایت، متخصص سئو و بهینه سازی وب سایت )ارائه شده ... فصل نهم : اهداف و آرزوها ( به زندگی بخندید) ... مدرک آموزشگاه فنی حرفه ای 125,000 تومان.

22. ضرورت تبديل دانش به فنآوري و ثروت ملي - پارک علم و فناوری خلیج ...

رویكردي كه درسند چشم انداز مورد توجه قرار گرفته است. اكنون كه چرخ ... واژگان كليدي: توليد علم،تبديل علم به فنآوري، تجاري سازي پژوهش ها، مدل تبديل علم به فنآوري.

23. کارخانه تبدیل فکر به ثروت - SlideShare

22 آگوست 2014 ... 1. forum.ideas-to-wealth.ir ماهنامه کارآفرینی و خلاقیت - شماره سوم - بهمن ماه ... کارخانه تبدیل فکر به ثروت ایده ای برای ثروتمند شدن ایرانیان ما این ... چشم انداز ما برای سال 1404 20 میلیون برند ایرانی ، 20 میلیون ..... دانش فنی آن را تدوین کنیم . .... به وسيله متخصصان حرفه ای به دانشگاهها و سياست گذاران امر تحقيقات.

24. راهبردی سند اه شیراز گ دانش - دانشگاه شیراز

2 فوریه 2006 ... برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاه شیراز ارائه گردیده است. ا. ین سند. مشتمل بر ... سازی استراتژی ... کمیته فنی ... سند چشم انداز بیست ساله کشور، سیاست های کلی نظام، نقشه جامع علمی کشور، ..... روحیه ابتکار و کارآفرینی ..... -0.00279. پایبندی به اخالق حرفه. ای. 4.5. 0.008935. -0.125. -0.00112. پ ..... تولید ثروت.

25. کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری - پایگاه اطلاع ...

20 آگوست 2015 ... ارتباط دانشگاه با صنعت و تاثیر آن در توسعه کارآفرینی نقش مراکز آموزش فنی- حرفه‌ای و علمی-کاربردی در توسعه کارآفرینی ... نقش کارآفرینی در نیل به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ ... تجاری سازی و فروش محصولات (آموزشی، پژوهشی، فناوری) خلق ثروت (اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی) دانش بنیان در حوزه های مختلف ...

26. های آموزش عالی اندازها و رسالت در راستای تحقق چشم تبیین برنامه درسی آی

هیات علمی و دانشجویان دکتری دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی. 39. -. 6931 ... اهداف و محتوای برنامه درسی آموزش عالی در نظر گرفته شود. ... همچنین تولید کار و ثروت آفرینی ...... فناوری به همراه کارآفرینی و. اخالق حرفه. ای و در خدمت. نیازهای جامعه اسالمی . -9 ... جاری سازی. پژوهش و فناوری. -6. نهادینه کردن پژوهش. محوری و نوآوری در افراد و سازمان.

27. بنيان گذار برند درسا كارآفريني خلق دانش است - مدرسه کسب و کار ماهان

وي با بيان اينكه كارآفريني ثروت اندوزي نيست، اظهار داشت: مهم ترين ذات كارآفريني ... شناسي است و ويژگي مشترك همه كارآفرينان بزرگ دنيا داشتن چشم انداز است. ... و نهايتا به همكاري آنها براي اجاره يك كارگاه ١٥ متري در پشت بام خانه اي منجر شد ، پرداخت و ... تاكيد كرد: بر اساس اصول برند سازي، درسا متعلق به طيف خاصي از جامعه است و ما ...

28. معرفی چند کارآفرین برتر ایران | مرکز کارآفرینی دانشگاه ...

امكانات مالي‌مان اجازه نمي‌داد به مدرسه بروم و فقط پس از رفتن به كلاس اول مجبور شدم ...

29. اطلاعاتی کامل در مورد رشته مدیریت MBA

ارتباط با ما: پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت: مـامـوریـت و چشـم ...

30. : اقتصاد

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی شبکه ملی مدارس ایران رشد

31. دوره هاي آموزش الكترونيكي سازمان صنايع كوچك

ثبت نام در دوره هاي آموزشي. تغيير و تحولاتي كه از چندين سال پيش در عرصه تجارت و كسب و ...

32. جستار - اقتصاد مقاومتی - KHAMENEI.IR

سال ۹۶ مثل همه‌ی سالها مجموعه‌ای بود از فرازونشیب‌ها و شیرینی‌ها و تلخی‌ها، مثل ...

33. ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت

اطلاعات روانشناسی و روانپزشکی، بهداشت و سلامت روان، تازه های سلامت کودکان و نوجوانان ...

34. جستار - کالای داخلی - KHAMENEI.IR

یکی از چیزهایی که در باب مسئله‌ی حمایت از کالای ایرانی بنده تأکید دارم و بارها هم این ...

35. اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت گردشگری

شهر اورمیه به عنوان میزبان نخستین دوره جشنواره ملی گردشگری و پنجمین دوره نمایشگاه ...

36. انجام پایان نامه،خدمات پروژه/گروه تحقیقاتی پلاسما/اعزام ...

English ویرایش و چاپ مقاله، انجام فوری سمینار، دانلود و مشاوره رایگان، تهیه پروپوزال ...

37. آدام اسميت و تقسيم کار - hajarian.com

این کتاب مفاهیمی را همچون منفعت طلبی ، تقسیم کار ، کارکرد بازارها و کاربردهای. بین ...

38. همایش های دینی و مذهبی : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

کنفرانس های دینی و مذهبی سال 1395 - کنفرانس های دینی و مذهبی سال های گذشته - اطلاع رسانی ...

39. مجلات رشد ـ دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی

دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی با وظیفه اصلی مدیریت و تولید نشریات آموزشی رشد و ...

40. همایش های علوم انسانی : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

پنجمین كنفرانس ملی اقتصاد در شرایط تحریم با نگاهی به شرایط(سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ...)

41. چكيده: - کنفرانسهای دانشگاه سمنان

... و شبکه ای و نیز ... سازی و واگذاری ... يک چشم انداز اجتماعی است و برای ...

42. خصوصی » Blog Archive » با سرمایه کم کسب و کار کنیم!

۲,۱۳۷ پاسخ برای با سرمایه کم کسب و کار کنیم!” a .h گفت : ۲۳م تیر ۱۳۸۸ در ساعت ۱۴:۲۰

43. جزیره قشم | جاذبه های گردشگری ایران

قشم افزون بر 100 هزار جمعیت بومی دارد که در 60 آبادی و پنج شهر بزرگ و کوچک ( قشم ، درگهان ...

44. مرکز پژوهشها - قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ...

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قانون برنامه ...

45. مرکز پژوهشها - قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ...

مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرح‌ها و لوايح، از مشورت موردی ...