یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۴۷

جرمی کوربین: رابطه انگلیس با آمریکا چندان هم مهم نیست