شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۲۴

جمع خوانی قرآن کریم در ارومیه