چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۲۶

جنایت اخیر امریکا در فلسطین تکرار روز نکبت است