شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۱۹

جوانان گنبدی برای مطالبه حقوق مردم پیمان جوانمردی ببندند عدالت خواهی و انقلابی گری صرفا نقد به دولت نیست