شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۵۸

جوان سازی و تحول مدیریتی،لازمه پویاییِ توسعه خوزستان

1. صفحه اول - سامانه مدیریت دانش توسعه خوزستان

راهنما | شبکه اجتماعی | دستورالعمل | دبیرخانه | تجربه | ایده | نظر | بازار ایده و نوآوری | گزارشات پژوهشی | فیلم. پیوندهاتماس با دبیرخانهپشتیبانی: فناوران مدیریت ...

2. ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻧﺪه و ﺑﺎزدارﻧﺪه در ﻛﺸﻮر ﺑ

ﺳﺎزي اﻳﺪه. ﻫﺎ و ﻧﻮآوري. ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ داراﻳﻲ. ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي. داﻧﺸﻲ اﺳﺖ ... ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ..... ﻟﺰوم اﻳﺠﺎد ﺗﺤﻮﻻت اﺳﺎﺳﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ...... ﺧﻮزﺳﺘﺎن. 2000. ﺧﺮاﺳﺎن. ﺷﻤﺎﻟﻲ. 1500. ﮔﻴﻼن. 2200. ﺳﻤﻨﺎن. 2000. ﭘﺎرك. زﻳﺴﺖ. ﻓﻨﺎوري. ﺧﻠﻴﺞ ..... اﻣﺎ اﻏﻠﺐ اﻳﻦ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن، ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺟﻮان و ﺧﻮش ﻓﻜﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ...... ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ ﭘﻴﺸﺒﺮد دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ.

3. معاونت توسعه مديريت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی بابل

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺤﻮل اداري، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺎﻫﺮود. ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف: ..... واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ، ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي، وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﻐﻞ، وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن . ...... ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺟﻮان، ﻣﯿﺎن ﺳﺎل و ﻣﺴﻦ، آزﻣﻮن آﻧﻮا اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺑﺎ df = 2. و .... ﺟﻨﻮب ﺧﻮزﺳﺘﺎن. (. آﺑﺎدان. :) 1393 ...... ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﺮﻣﻬﺎ ، ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﻨﺪ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﻤﻨﺎن ﮔﺮدد. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:.

4. بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در فرآیند «توسعه دانشگاهی ...

تغییر و تحول در سیستم پویای دانشگاه و توسعه متعادل و نظام مند آن، نیازمند تفکر و ... در ادبیات این موضوع نیز پیدا کردن یک تعریف جامع و کامل که شاخص سازی شده و در شکل ... در مطالعات دیگر نیز، موضوع مدیریت و برنامه‌ریزی «توسعه دانشگاهی»، ضرورت .... فقدان شرایط کار و اشتغال برای نیروی جوان(به دلیل ساختار بازار و رقابت).

5. اصل مقاله

15 آوريل 2016 ... ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ، ﺳﺎﻝ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﻮﻡ (ﻣﺴﻠﺴﻞ. 43. )، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ. 1395 ... ﻛﺮﺩﻥ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺘﺎﺑﻨﺪﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻳﻔﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ (ﻭﻱ ﺟﻨﺪ ﻭ ﮔﻮﻧﺰﺍﻟﺰ. 3F. 1،. 2007. ).

6. مسوولان، نخبگان و رسانه ها مخاطبان اصلی سخنان اخیر رهبری هستند ...

29 دسامبر 2017 ... ... مهمترین شاخص انقلابی گری؛ کاستن از فاصله ها، امید آفرینی و کمک به توسعه است. ... خراسان شمالی · ›› خوزستان · ›› زنجان · ›› سمنان · ›› سیستان و بلوچستان ... توطئه هوشیار، و نخبگان نیز در روشنگری جامعه و بویژه نسل جوان کوشا باشند. ... را لازمه اصلاح رویه ها، تحول آفرینی و پویایی حوزه های مدیریتی خواند و افزود: ...

7. مشکلات اقتصادی تا دو هفته آینده تعدیل می شود - خبرگزاری مهر | اخبار ...

22 جولای 2018 ... وی مدیریت حجم نقدینگی را بسیار مهم دانست و گفت: برنامه جامع مدیریت ... واگذاری دارایی های مازاد، توسعه بازار سرمایه در این چارچوب پیگیری می شود.

8. دریافت

اﻟﻌﺎده ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺿﺮورت ﺗﻮﺳﻌﻪ آن در ﮐـﺸﻮر ... ﺳـﺎزي. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻄﻦ ﻧﯿﺮو. ﻫﺎ. ي ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺛﻘﻞ اﺻﻮل اﻗﺘﺼﺎدي راﯾـﺞ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﺪه ﺑـﻮد . ﺷﻮﻣﭙﺘﺮ. 2 ... اﻗﺘﺼﺎدي و ﭘﻮﯾﺎﯾﯿ. ﻬﺎ ... ﺗﺨﺮﯾــﺐ ﺧــﻼق. » را. ﮐــﻪ ﻻزﻣــﻪ ﺗ. ﻮﺳــﻌﻪ اﻗﺘــﺼﺎدي. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ... در اواﺧﺮ دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد ﻣﯿﻼدي، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻋﻠﻮم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ را ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ... ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ، دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﺑﺰﻧﺪ. 4[. ، ﺻ.

9. برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - اقتصاد و توسعه ...

ﺧﻮزﺳﺘﺎن از روﻧﺪي اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ. ﮐﻠﯿﺪ. واژ. ه ﻫﺎ ...... اﺛﺮات ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي درآﻣﺪ، ﻧﯿﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﯽ، ﻧﺴـﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺟـﻮان، ﺗﻌـﺪاد ﺧﻄـﻮط ﺗﻠﻔـﻦ و ...... زﻣﯿﻨﻪ. ﺑﻬﯿﻨﻪ. ﺳﺎزي. ﻣﺼﺮف. اﻧﺮژي. ،. ﺗﺤﻮﻟﯽ. اﺳﺎﺳـﯽ. را. در. اﺑﻌﺎد. ﮐﻤﯽ. وﮐﯿﻔﯽ. ﻧﺤﻮه. ﻣﺼﺮف. اﻧﺮژي. در. ﮐﺸﻮر. ﺑﻮﺟﻮد ...... درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ و ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻻزﻣـﻪ ﻫﻤﮕ. ﺮاﯾـﯽ.

10. تدابیر و هوشمندی های 26 ساله امام خامنه‌ای در دوران رهبری - مشرق نیوز

ایشان از اجتهادی که لازمه ولایت فقیه می باشد، برخوردارند. ... رهبری فرزانه انقلاب با مدیریت حکیمانه خود، این دل های نگران و مضطرب را به شکل ... نخبگان و دانشجویان و تلاش مسئولین اجرایی به گفتمان سازی(جنبش نرم افزاری و نهضت علمی…) ..... تمام آشنایان به مسائل، نیک می‌دانند که مدیریت کلان و عالی امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) در تحولات ...

11. نمایه موضوعی مقاله ها - پایگاه مجلات تخصصی نور - نورمگز

مجله: نمایه - اسفند 1380 - شماره 120 ; ; نمایه موضوعی مقاله ها.

12. نمایه موضوعی مقالات - پایگاه مجلات تخصصی نور - نورمگز

مجله: نمایه - مرداد 1382 - شماره 138 ; ; نمایه موضوعی مقالات.

13. 1 ۰۰۰تومان) تعيين و اعلام مي‌شود. 2 00:22 90/09/06 با سلام - Apache

111 10-مشاركت در برگزاري جلسات شوراي پژوهشي و مديريت مركز، تنظيم مكاتبات، ..... 235 1382- : عضو كيته المپياد رياضي، باشگاه دانش پژوهان جوان، وزارت آموزش و پرورش. ...... شده از عمر خود در تاریخ ایران اسلامی و سهیم بودن در تحولات آن ماندگار خواهد بود. ... به نظر جناب‌عالي، توسعه علم و فناوري و بومي‌ سازي آن، چگونه مي‌تواند در جهت ...

14. شباهت عجیب نخبه ۱۱ ساله با دختری که انرژی هسته‌ای کشف کرد! - تابناک

6 ژانويه 2018 ... حدود سی سال پیش رسانه ملی از پسر جوانی رونمایی کرد و با ایشون .... با رعایت ادب و کرامت اشخاص بدون لجن پراکنی و تخریب افراد خواستار شفاف سازی از ادعا های خارق العاده. ... مالكان و توسعه دهندگان به آنها هستند هيچ كشور ديگري ريسك مالي ورود به .... صنعت و تکنولوژی نیازمند سطح بالای مدیریت ، تخصص و فراهم اوردن ...

15. استخدام دانشگاه فرهنگیان 97 (کلیه اخبار) | استخدام

پرویز انصاری‌راد سرپرست مدیریت پردیس‌های استان تهران دانشگاه فرهنگیان در گفت‌وگو .... در برنامه پنجم توسعه به دانشگاه‌های دیگری رفت و به دانشگاه فرهنگیان توجه نشد در ... یابد و گام مورد انتظار برای تحول، عملیاتی کردن هدف ۵ سند تحول بنیادین است. ..... ۱۰ شهریور ۹۵ – مصاحبه با ۲۴۰۰ پذیرفته شده دانشگاه فرهنگیان در خوزستان.

16. درﺳﻨﺎﻣﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ - دانشكده پزشكي همدان

آﻣﻴﺰ، ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻧﻬﺎ. آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﻲ ..... ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﺳﻨﺘﻲ ﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺪي در ... ﺑﻬﻮرزان از ﺑﻴﻦ ﺟﻮاﻧﺎن روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺣـﺴﻦ ﺷـﻬﺮت ﺑـﻪ ..... ﻣﺮﻛﺰي آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻐﺮﺑﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻳﺮان ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﺸﺮﻗﻲ ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ..... ﻋﻬﺪه ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ اﻣﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ اﻣﺮ آﻣﻮزش و آﮔﺎه ﺳﺎزي ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺗﺮوﻳﺞ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ...... ﻻزﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ،.

17. اصل مقاله (1505 K) - محیط شناسی - دانشگاه تهران

بحث از پایداری و توسعه پایدار، بدون توجه به شهرها و. شهرنشینی بی معنا خواهد ... معیارهای پایداری ناظر بر متعادل سازی بار محیطی و کنترل ... زاویه اهمیت می یابد که بتوان با اعمال مدیریت صحیح و ... محیط زیست خوزستان، ۱۳۸۷). ... این کتاب، به بررسی تحولات زیست محیطی شهری که .... تحرک و پویایی. ۲۰۴. .... لازمه داشتن چنین ساختاری.

18. ﺴﻢ اﷲ ا ﻦ ا ﻢ

11 مارس 2017 ... ﺳﺎزي اﻧﺮژي ورودي از ﺑﺎد و اﺳﺘﻬﻼك ﻣﻮج ..... ﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن در. ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق درﻳﺎﻫﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ...... ﺧﻮزﺳﺘﺎن. در. ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر. 1395. ﺑﺎ ﺻﻴﺪ. 30. ﻗﻄﻌﻪ. ﮔﺮﺑﻪ. ﻛﻮﺳﻪ ﻋﺮﺑﻲ. (. C. arabicum. ) ...... ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺠﺮﺑﻲ (ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﺪان ﻣﻮج)، n ...... Integrated aquaculture: rationale, evolution and ...... Persian Gulf: a young sea in decline.

19. چاپ این مقاله - مدیریت اطلاعات سلامت

25 فوریه 2012 ... ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔـﻲ آﻣـﻮزش و ﭘـﮋوﻫﺶ، ﺗﺒـﺎدل و ﺗﻮﺳـﻌﻪ. ي. آﻣﻮﺧﺘﻪ ..... ﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺪﻳﺮان و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ..... ﻻزﻣﻪ. ي ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﻼﻣﻲ، رﺣﻤﺖ، ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ . ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﮔﻴﺮي ... ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﺟـﻮان .... ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ. ﺑﻴﺶ. ﺗﺮ،اﻧﺴﺎن. ﻫﺎ را در. ﻣﺴﻴﺮ. اﻟﻬﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ. دﻫﺪ. ). 6( . اﺳﻼم ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ ...... و ﺗﺤﻮل اداري وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘ.

20. گردشگری و میراث فرهنگی در حرف حالشان خوب است | تاریانا

30 سپتامبر 2016 ... حال این سئوال مطرح است در کشور ما و خصوصا استان خوزستان چه اقداماتی برای ... برای گردشگری، توسعه گردشگری و حفظ میراث فرهنگی استان خوزستان وجود ندارد. ... چون لازمه بدست آوردن این محورها و مسیرها اشراف داشتن بر برخی موارد است که ... هر چند که اظهار نظر درباره عملکرد مدیریت باید در آینده نزدیک صورت گیرد اما ...

21. دوم - همایش ملی حسابداری و حسابرسی - دانشگاه سیستان و بلوچستان

5 دسامبر 2012 ... رﻫﺒﺮان، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪل ﺳﺎزي ﺑﺮاي رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺷﺨﺼﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺮ ..... ﺗﻮﻻﯾﯽ،روح اﷲ،. 1387. ، رﻫﺒﺮي. و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ،. دوﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ. اﻧﺴﺎﻧﯽ. ﭘﻠﯿﺲ ...... ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﯿﺠﮥ آن ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻮد .... ﻻزﻣﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎﺑﺪاري ،ﭘﺎﯾﺒﻨﺪي ﺑﻪ اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدي اﺧﻼﻗﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺳﺖ ...... اﻋﻤﺎل ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻣﻮري ﻧﻈﯿﺮ آﮔﺎﻫﯽ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﮑﺮي، ﻫﻮﺷﯿﺎري و ﺗﻔﮑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ و ...

22. ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻠﻲ و ﻫﻮﻳﺖ ﻗﻮﻣﻲ در اﻳﺮان راﺑﻄﻪ ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ - فصلنامه راهبرد اجتماعي فرهنگي

1 سپتامبر 2014 ... ﻛﻨﻨـﺪ اﻋﺘﻘـﺎد. دارﻧﺪ، ﻫﻮﻳﺖ ﻗﻮﻣﻲ در اﻳﻨﺠﺎ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺎﺳﻲ و ﻣﺤﻮري ﺗﺤـﻮل ﺷﺨﺼـﻴﺖ ﺗﻠﻘـﻲ ﻣـﻲ. ﺷـﻮد ﻛـﻪ ..... اﻧـﻲ. ﺗﻮﺳـﻌﻪ. ﻧـﺎﻣﺘﻮ. ازن. و. ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ. ﺳﺎزي ﻗﻮﻣﻲ. ﻣﻮﺟﺐ. اﻓﺰ. اﻳﺶ. اﺣﺴﺎس. ﺗﺒﻌﻴﺾ. و ﻣﺤﺮو. ﻣﻴ. ﺖ. و ﭘﻨﺪ. اﺷﺖ ... ﺧﻮزﺳﺘﺎن. ﻧﺘﺎﻳﺞ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺮه. ﻫﺎي ﻫﻮﻳﺖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت آزﻣـﻮدﻧﻲ ...... ﺷﻮد ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻲ ﺟﻮاﻧـﺎن و اﻧﺠﻤـﻦ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣـﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕـ .... ﮔﺬاري ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و روﻳﻜﺮد ﻣﻮاﻓـﻖ و ﭘﻮﻳـﺎي اروﭘـﺎ.

23. ایرنا - اهتزاز پرچم افتخار زنان ایران بر قله فوتسال آسیا

13 مه 2018 ... تهیه طرح جامع مدیریت گرد و غبار در استان مرزی خراسان‌جنوبی را از جمله پیشنهادها به این استان است. وقوع طوفان با سرعت 85کیلومتر بر ساعت در استان خوزستان که از ... روزنامه «جوان» با انتخاب مطلبی با عنوان «سیاه و سفید آسمان ایران با ... از یک طرف آموزش بسترساز توسعه است؛ از طرفی دیگر توسعه لازمه تحول پایه ...

24. گفتگوی دانشجویی با سرپرست استانی دانشگاه فرهنگیان در باره ...

23 آگوست 2015 ... آیا لازمه این مورد این است که نگاه مسئولین می بایست تغییر کند ؟ ... در تحولات دانشگاه فرهنگیان از دانشسراها تا دانشگاه فرهنگیان این نگاه مشترک ...

25. نیوزهاب - چالش‌ها و دستاوردهای دانش مدیران ارشد

24 ژوئن 2015 ... در این مصاحبه تجربیات مدیریتی و راهکارهای ایشان را برای توسعه مهارت‌های .... مساله بیکاری جوانان یکی از مشکلات مهم جامعه است، اگر بخواهیم این مساله به‌طور ... لازمه پیاده سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که درون زایی و برون گرایی را تجویز ... در کسب‌وکار تحول ایجاد می‌شود، دانش جدید و روش‌های جدید مدیریتی خلق می‌شود.

26. روسای جدید اداره زندانهای شهرستان شوشتر و ماهشهر معرفی شدند - اداره کل ...

21 ا کتبر 2015 ... بنابر این گزارش ، معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل زندانهای خوزستان ... عبدالکریم چهارمحالی با اشاره به برنامه ریزی ها و اقدامات شاخص تحول محور ... گیری نیروهای جوان،بومی و خوشفکر و متعهد در راس مسئولیتهای زندانهای ... زندان و تقویت انجمن حمایت زندانیان را لازمه ای برای کاهش آسیبهای ناشی از مجهزات زندان برشمرد.

27. حفظ امادگی جسمانی یگان حفاظت لازمه انجام کار است - اداره کل زندان ها و ...

21 سپتامبر 2015 ... حفظ امادگی جسمانی یگان حفاظت لازمه انجام کار است ... آینده شما نسل جوان باشد و با الهام گرفتن از خطاهای آنان راه صحیح زندگی را برای آینده خود انتخاب ...