پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۱۸

حادثه رانندگی در محوره اراک توره 2 کشته به جا گذاشت