پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۰:۴۸

حضور 17 ناشر عرب و 30 ناشر خوزستانی در نمایشگاه کتاب خوزستان اختصاص 650 ...