یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۴۰

حق السکوت ترامپ به 100 زن برای جلوگیری از افشاگری های جنسی