چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۴۰

حوادث و بیماری های غیرواگیر عامل 25 درصد مرگ و میرها

1. عامل 67 درصد از مرگ و میر ایرانی ها | فرتاک نیوز

6 ژوئن 2018 ... وی با بیان اینکه بیماری های غیرواگیر مسئول 76 درصد از مرگ ها در ایران ... 16 درصد به سرطان ها و سومین علت با سهم حدود 9 درصد به سوانح و حوادث غیر عمد ... نفر فرد بزرگسال بالای 25 سال مبتلا به فشارخون بالا هستند و در بسیاری از ...

2. ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ در اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎر اﻗ

ﺑﻴﻤﺎري. ﻫﺎي ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ ﻣﺴﺆول ﻣﺮگ ﺑﻴﺶ از. 35. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﺳﺎل، ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ دو ﺳﻮم از ﻛﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﺮاي .... ﺑﻴﻤﺎري. ﻫﺎي واﮔﻴﺮ. و. 11. درﺻﺪ ﺑﺮاي ﺣﻮادث. ). ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ. ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل. 2015 .... ﻫﺰاران ﻋﺎﻣﻞ رﻳﺰ و درﺷﺖ دﻳﮕﺮ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎﻋﺚ. ﺷﺪه. اﻧﺪ ﻛﻪ. ﺑﻴﻤﺎري ..... ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ. در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ. 25 . درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ. ﺑﻴﻤﺎري. ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ داراي درﺟﺎﺗﻲ از ﻣﺤﺪودﻳﺖ.

3. وضعیت بیماری‌های غیرواگیر در کردستان به مرز خطرناک و هشدار رسیده ...

... اعلام اینکه در دنیا 76 درصد مرگ‌ و میرها مربوط به بیماری‌های غیرواگیر است، گفت: با ... وی با اعلام اینکه از این 76 درصد مرگ، 46 درصد در بحث بیماری های قلبی رخ می‌دهد، ... چهار عامل خطر را هم دارند، گفت: آنچه هدف وزارت بهداشت در کاهش بیماری های غیرواگیر ... 2025 بتوانیم 25 درصد مرگ های زودرس ناشی از بیماری های غیرواگیر را کاهش داد.

4. خطر افزایش‌فقر در ایران به‌دلیل شیوع بیماری‌های غیرواگیر - خبرآنلاین

1 آوريل 2017 ... ۸۰ درصد مرگ‌های ناشی از بیماریهای غیرواگیر به علت ۴ دسته از بیماریها رخ می‌دهد. ... به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ در جهان امروز، بیماری‌های غیرواگیر، عامل اصلی مرگ و ناتوانی در .... همچنین، بیش از 25 درصد مرگها در اثر سکته مغزی رخ داده است. .... هدف 11: 20 درصد کاهش نسبی در میزان مرگ و میر ناشی از سوانح و حوادث ...

5. بیماری‌های غیر واگیر عامل ۷۶ درصد از مرگ‌ها در ایران - ایسنا

6 ژوئن 2018 ... مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت گفت: ... تمام سنین، بیماری‌های قلبی عروقی با سهم ۴۴.۱۳ درصد، اولین علت مرگ در کشور هستند که ... سهم حدود ۹ درصد به سوانح و حوادث غیر عمد اختصاص دارد، افزود: فشارخون بالا یک ... خون بالا و چاقی که از مهم‌ترین علل مرگ و میر ناشی از بیماری‌های غیرواگیر هستند ...

6. ایرنا - بیماری های غیر واگیر عامل 76 درصد مرگ ها در کشور است

6 ژوئن 2018 ... تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت گفت: بیماری ... جهان و از جمله ایران است و عامل 76 درصد از مرگ ها در ایران محسوب می شود. ... 16 درصد به سرطان ها و سومین علت با سهم حدود 9 درصد به سوانح و حوادث غیر عمد ... نفر فرد بزرگسال بالای 25 سال به فشارخون بالا مبتلا هستند و در بسیاری از ...

7. مرگ و علل آن در زنان 30 تا 70 سال کشور در سال 1390 - وزارت بهداشت

25 .1 درصد کاهش در مرگ ناش ی از بیماری های قلبی عروقی،. س رطان ها، دیابت و ... میلیون از تمام مرگ. و میرهای نسبت داده شده به بیماری های غیر واگیر قبل از سن 70.

8. بررسی شیوع 5 عامل خطر اصلی بیماری‌های غیر واگیر در استان مازندران ...

2 فوریه 2012 ... زﻧﺪران، ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ، ﺑﯿﻤﺎری. ﻫﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺑﻪ. دﻟﯿﻞ. اﻓﺰاﯾﺶ. روﻧﺪ. ﻣﺮگ. و. ﻣﯿﺮ. ﻧﺎﺷﯽ. از. ﺑﯿﻤﺎری. ﻫﺎی. ﻏﯿﺮ .... )8/25. درﺻﺪ. ) و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن. ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳـﺘﺎن. ﻫـﺎی ﻗـﻢ. )7/12. درﺻــﺪ ... ﺣـﻮادث. و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ. )2/10. درﺻﺪ. ) ﮐﻬﻮﻟـﺖ ﺑـﺪون زوال ﻋﻘـﻞ. )9/9. درﺻﺪ. ) ، ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه.

9. سند پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط ...

وسایر اعضای کمیته دانشگاهی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر ..... حوادث ). /5. 8%. (، دیابت). /2. 2%. ( و بیماری. های مزمن تنفسی. /1). 2%. ( در رتبه های بعدی قرار می .... 25. %. کاهش خطرمرگ زودرس ناشی از. بیماری. های. قلبی عروقی،سرطان، دیابت. و ... عامل. 82. درصد از کل مرگ و میرهای ناشی از. بیماری. های. غیرواگیر محسوب. می.

10. ایراپن - شبکه بهداشت و درمان قدس

چهار بیماری قلبی عروقی،دیابت، سرطان و بیماری های مزمن تنفسی به همراه چهار عامل خطر رفتاری. شامل کم تحرکی، ... 25. % مرگ و میر ناشی از بیماری های غیرواگیر تا سال. 2025. تعیین. کرده است ... مهمترین عامل مرگ و میر در دنیا، همچنین کشورمان، فشارخون ... پیشگیری از ابتال به بیماری قلبی عروقی و بروز حوادث کشنده یا غیرکشنده.

11. عامل اصلی مرگ مردم نیریز چیست؟ - شیرازه

21 آوريل 2015 ... حالا بیماری‌های قلبی، سوانح و سرطان سه عامل اصلی مرگ و میر در ایران هستند. ... کارشناس بیماری های غیرواگیر شهرستان نی ریز با بیان اینکه در سال 92 و 93 ... درصد آمار، عامل دوم مرگ و میر در شهرستان نی ریز است و حوادث ترافیکی 60 درصد ... است و حدود 9درصد از جمعیت 25 تا 60 ساله ایران، مبتلا به این بیماری هستند.

12. گروه مطالعاتی بیماری های غیرواگیر - پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد

5 مارس 2018 ... در بین علل کلی مرگ و میر در ایران، درحالیکه سهم بیماری های غیرواگیر در سال ۱۹۹۰ نزدیک ... از بین سرطانها نیز ، 25 درصد مربوط به سرطان مری بوده است. ... فاکتور و 20 درصد نیز از سه ریسک فاکتور برای حوادث قلبی عروقی برخوردارند. ... در کنار بیماری های قلبی و عروقی و عامل خطر سکته قلبی و مغزی، نتایج مطالعه ...

13. الگوی اپیدمیولوژیک حوادثِ کودکان زیر 15 سال شهرستان فسا در سال ...

زمینه و هدف: هر ساله میلیونها کودک به دنبال حوادث جان خود را از دست میدهند؛ لذا پر واضح ... مقابل کاهش مرگ و میر کودکان از بیماری‌های مزمن و عفونی، مرگ کودکان به علت حوادث در ... در کشور ما هم در کودکان 14-1 سال حوادث مسئول حدود 6/16 درصد از مرگها است و سه علت ..... در حالی که سقوط به عنوان عامل اصلی صدمات غیر کشنده در میان کوکان سنین  ...

14. سیمای بیماری های غیرواگیر در استان گلستان تدوین شد - اخبار ...

8 مه 2017 ... وی یادآور شد: در استان گلستان 42 درصد مرگ و میر بر اثر بیماری های قلبی و عروقی، 12 درصد بیماری های سرطانی و 7.5 درصد حوادث است. رئیس مبارزه با بیماری های غیر واگیر مرکز بهداشت گلستان به رتبه بندی 10 عامل خطر نخست در ایران اشاره .... تصمیم جدید دولت/ وزارت صنعت مسئول قیمت گذاری 25 کالای اساسی شد ...

15. دلایل عمده مرگ زودهنگام مردان ایرانی چیست؟+ اینفوگرافی

24 فوریه 2018 ... مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت درباره مرگ ... و گفت: بیماری های قلبی و عروقی اولین عامل مرگ و میر مردان ایرانی است که ... از "حوادث ترافیکی و سوانح شغلی" در کشور انجام نشود، مرگ و میر زودهنگام مردان کاهش نخواهد یافت. ... از 18 درصد آنان فشارخون بالا، 13 درصد قند خون بالا و بیش از 25 درصد ...

16. مهم‌ترین دلایل مرگ و میر ایرانی‌ها - مشرق نیوز

21 ژانويه 2018 ... معاون تحقیقات وزیر بهداشت مهم‌ترین دلایل مرگ و میر ایرانی‌ها را برشمرد و ... به گفته وی، در بین علل کلی مرگ و میر در ایران در حالیکه سهم بیماری‌های غیرواگیر در سال 1990 ... علت مرگ در ایران بوده است و در سال 2016 این بیماری بیش از 25 درصد ... به گفته وی بیماری‌های مزمن انسدادی ریوی عامل 9600 مرگ و بیماری مزمن ...

17. متن کامل (PDF) - نشریه سالمندشناسی

بیماریهای قلبی عروقی از مهمترین علل مرگ و میر در سراسر دنیا و به ویژه در سالمندان محسوب می شوند. هدف از این مقدمه ... در بزرگساالن 25 درصد است، نیمی از سالمندان 65- 74 ساله. فشارخون باال ... بیماری ها بر بیماری های غیرواگیر و مزمن متمرکز گردیده است. اما با توجه .... مردان بعنوان عامل خطر در نظر گرفته شد و در نهایت، مقادیر کمی. حاصل از ...

18. بررسی آگاهی، نگرش و رفتارهای پیشگیرانه از ... - مجله علمی پژوهان

پیشرفت در کنترل بیماری های واگیردار، بیماری های غیرواگیر از جمله. سرطان را به عنوان ... و حوادث می باشد ]1[. سرطان پستان به ... در انگلستان، سرطان پستان 31 درصد بیماری های بدخیم ]3[. و در ایاالت ... به موارد فوق ضرورت یافتن عامل خطر و پیشگیری روشن می گردد ]8[. ... تشخیص زودرس این بیماری در کاهش میزان مرگ و میر و هزینه های.