دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۴:۱۵

خداوند برای هدایت انسان ها هرگز به زور متوسل نمی شود