دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۱۳

خروج بیش از 160 هزار متر مربع زمین های دولتی از دست متصرفان