پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ساعت ۲۳:۱۱

خروج بیش از 160 هزار متر مربع زمین های دولتی از دست متصرفان