چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۰۸

خروج تروریست های مسلح از ناحیه ای در نزدیکی دمشق