پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۳۴

خیام معرف خوبی برای زبان فارسی در جهان است