یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۱:۰۵

دادستانی نیویورک از ترامپ و فرزندانش شکایت کرد