پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۴۴

دادگاه آلمان استفاده فیسبوک را از داده های شخصی کاربران غیرقانونی اعلام کرد