دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۱۱

دانشجویان و دانش آموختگان باید بتوانند علم را به ثروت تبدیل کنند