شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۳۱

دانشگاه فنی و حرفه ای 6 سال پیش به وزارت علوم منتقل شد