چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۱۸

دانشگر: احتمال ماندنم در سایپا 50 50 است نه پاداش گرفته ایم و نه با ما ...