چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۵۷

دخالت های بشری در وقوع حوادث مختلف نقش اساسی دارند