دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۰۲:۰۱

دخالت های بشری در وقوع حوادث مختلف نقش اساسی دارند