پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۴۵

دروازه بان مشکی پوشان نیامده قراردادش را فسخ کرد!