دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۰۲:۰۰

دروغ پردازی رسانه های زنجیره ای علیه فیلم حاتمی کیا!(اخبار ادبی و هنری)