شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۲۸

دعوت به وحدت و برادری در کنفرانس های کشورهای اسلامی عامل تقویت جبهه مقاومت بود