پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۰۹

دعوت به وحدت و برادری در کنفرانس های کشورهای اسلامی عامل تقویت جبهه مقاومت بود