پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۴۱

دفاع آقای گل جهان از آقای گل پرسپولیس !