سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۱۶:۵۴

دولت به تنهایی قادر به انجام همه تکالیف نیست