یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۰:۲۸

دولت درصدد زمینه سازی برای مهاجرت معکوس از کلانشهرها به روستاها است

1. مهاجرت معکوس - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مهاجرت معکوس در ایران بیشتر به بازگشت مردم از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک یا از شهرها به ... بر اساس این ماده دولت مکلف است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه ... بسیاری از مهاجرت‌های صورت گرفته از روستا یا شهرهای کوچک به کلان شهرها، نبود ...

2. مهاجرت معکوس چیست؟/ شاید زمان آن رسیده باشد که خلاف جریان آب شنا ...

26 آوريل 2017 ... مهاجرت امروزه پدیده‌ای است که در ایران به یک امر عادی تبدیل شده و بسیاری ... به گونه‌ای بوده که جمعیت شهری از ۳۴ درصد در سال ۱۹۶۰ به به ۷۳ درصد در حال حاضر ... مربوط به دولت، همچون دولت الکترونیک، تا برسیم به مساله فعال کردن روستاها، ... به باور برخی از صاحب نظران، مشکلات فعلی موجود در کلانشهرها، زمینه و بستر ...

3. آﯾﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻌﮑﻮس در ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ؟

روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐـﺸﻮر اﻟﮕـﻮی دﯾﮕـﺮی از ﻣﻬـﺎﺟﺮت. ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻌﮑﻮس ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ. اﺳــﺖ. ﺑــﻪ. ﻃﻮری ﮐــﻪ در ﻧﺘــﺎﯾﺞ ... در زﻣﯿﻨــﻪ. ی. ﻣﻬﺎﺟﺮت در اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد. در ﻓﺎﺻــﻠﻪ. ی ﺳــﺎل. ﻫﺎی. ۱۳۸۵. اﻟــﯽ. ۱۳۹۰. ﺣﺪود. ۵٫۴ .... اﺳﺖ. در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از. ۳۰٬۰۵۹. ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﺷـﻬﺮ. ﺑﻪ روﺳـﺘﺎ،. ۲۸. درﺻـﺪ در ﺷـﻬﺮک. ﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ. ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﻃﺮاف .... زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ راﻫﯽ ﮐﻼن ﺷـﻬﺮﻫﺎ ﺷـﺪه وﻟـﯽ ﺑـﻪ. دﻟﯿـــﻞ ﻧﺪاﺷـــﺘﻦ ...

4. افزایش مهاجرت معکوس در ایران - ایسنا

18 نوامبر 2016 ... به دنبال کاهش کیفیت زندگی شهری در ایران مهاجرت از شهر به روستا ۱۵ درصد کل ... را در بر گرفته و این در حالی است که مهاجرت از روستا به شهر ۱۳ درصد اعلام شده است. ... بزرگ و کلانشهرها هستند همچنانکه میانگین رشد جمعیت شهرنشینی شهر تهران در این .... ما در این راه ضمن توجه به ارتباط دولت و بخش خصوصی ایجاد سه نهاد ...

5. تحلیلی بر علل شکل گیری مهاجرت معکوس در نواحی روستایی شهرستان ...

24 آوريل 2014 ... ي ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ. ﻧﻮاﺣﻲ. روﺳﺘﺎﻳﻲ. ﭘﻴﺮاﺷﻬﺮي. ﺷﻜﻞ. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻫﺪف ﻛﻠ. ﻲ ... ﻫﻢ. رﻓﺘﻪ. 69.28. درﺻﺪ از ﻣﺠﻤﻮع وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻌﻜﻮس را ﺗﻮﺿﻴﺢ داده اﺳﺖ .... داري،. ﺷﻬﺮك. ﺳﺎزي و ﻏﻴﺮه ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ..... ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻴﻨﺎﻟﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ. ﻓﺮدي اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ..... ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ از روﺳﺘﺎﺋﻴﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ. (. وام ﻣﺴﻜﻦ،.

6. یک موضوع خوشحال کننده؛ مردم بیشتری در یک دهه گذشته زندگی در ...

9 فوریه 2017 ... مسئله مهاجرت از روستا به شهرها سال‌هاست که در جامعه ما رواج دارد ولي در يک دهه گذشته ... سال ۱۳۹۰، تعداد مهاجران معکوس (شهر به روستا) بيش از مهاجرت روستا به شهر بوده است. ... با توجه به وضعيت استان‌ها در زمينه مهاجرت‌پذيري بين استاني يا ... مهاجرت‌هاي معکوس صورت‌گرفته در شهرک‌هاي اطراف شهرهاي بزرگ به‌ويژه کلانشهرهاي ...

7. مهاجرت معکوس از شهر به روستا در ۱۷ استان - ساعت24

17 ژانويه 2017 ... چرا مهاجرت از شهر به روستاها افزایش یافته است ... افراد با آرزوی رسیدن به شرایط زندگی بهتر راهی شهرهای بزرگ و کلانشهرها شده و به دلیل هزینه‌های سنگین ... نتایج نشان می‌دهد، حدود ۷۴ درصد از میزان مهاجرت‌های معکوس سال ۱۳۹۰ (۱۰۰۲۹۵ مهاجر) مربوط به ۴ ... (تصاویر)میمون گیبون هفت روزه در آغوش مادرش،نبرد نیروهای دولتی با ...

8. ایرنا - «مهاجرت معکوس»؛ در گرو توسعه خدمات زیربنایی روستاها

6 نوامبر 2017 ... وی با اشاره به تسهیلات درنظرگرفته شده با نرخ 3.8 درصد برای روستاییان، ادامه داد: ... دولت تدبیر وامید همکاری مناسبی با مازندران در این زمینه داشته و دهیاران ... مهاجرت معکوس یکی از اهداف اداره کل امور روستایی است که می‌توان با افزایش ...

9. بحران حاشیه نشینی :: خبرگزاری خانه ملت

... در مناطق حاشیه نشین افراد با فرهنگ های مختلف گرد هم جمع و زمینه بروز جرائم و بزهکاری ... مختار: لزوم نیازسنجی در روستاها برای معکوس کردن جریان مهاجرت‌ ... و مهاجرت ها معکوس شده است در حالی که در کشور ما مهاجرت به کلان شهرها افزایش یافته است. ... چهارم و پنجم توسعه قرار بود دولت ها هر ساله ده درصد از معضل حاشیه نشینی را کاهش دهند اما ...

10. بررسی عوامل تأثیرگذار بر مهاجرت از شهر با استفاده از مدل معادلات ساختا

می تواند شامل طیف گسترده ای از مهاجرت از روستا به شهرهای کوچک و متوسط و سپس ... زمینه ی عوامل موثر بر مهاجرت و با نظرسنجی از ۱۰ نفر کارشناس بومی منطقه، به اولویت ... ۲ درصد تغییرات متغیر وابسته (توسعه) بر مهاجرت بوده است. .... می کند، پیاده سازی مدل معادلات ساختاری AMOS و استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی AHP.

11. تأثیر شهرنشینی بر سرعت همگرایی توزیع درآمد شهری و روستایی در ...

یکی از عوامل مؤثر بر توزیع درآمد، شهرنشینی است از این رو در مقاله حاضر ... نابرابری‌های منطقه‌ای همواره یکی از دغدغه‌های برنامه‌ریزان دولتی بوده و برنامه‌ریزان درصدد شناخت این ... شهرنشینی به ویژه در جوامع در حال توسعه، مهاجرت از مناطق روستایی به شهر‌ها است. ... در زمینه شهرنشینی، توزیع درآمد و همگرایی مطالعات زیادی در داخل و خارج انجام شده ...

12. متن کامل (PDF) - فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

نیافته کشور، موجب مهاجرت به شهر تهران و انتقال مشکلات این مناطق به شهر تهران و گره خوردن ... ضعف ساختاری مناطق روستایی سبب گردیده تا روستائیان برای بدست آوردن فرصت ... رویه و روز افزون به کلانشهر تهران( به عدم توجه مسئولان به ... سازی سیاست ... درصد مهاجرت .... مطرح شده در این زمینه، سیاست تمرکززدایی است که در ادامه به.

13. ترکش انفجار جمعیت تهران و حومه در پیکر استان‌های خالی از سکنه ...

27 مه 2018 ... یکی از مهم ترین موضوعاتی که در سطح کلان می تواند زمینه افزایش رفاه ... نیز به همین منوال است و بر اساس مطالعاتی که اخیراً مؤسسه جمعیت ... مهاجرت از روستاها و شهرها به کلانشهرها مخصوصا تهران محصول اشتباهات و بی خردی مسئولان در گذشته است. ... سکنه را معاف از مالیات کنید مهاجرت معکوس صورت میگیرد بهمین راحتی ...

14. حاشیه نشینی پر حاشیه - روزنامه همشهری

5 مه 2018 ... بنا به گواه کارشناسان در آذربایجان‌غربی بالغ بر 600 هزار نفر حاشیه نشین وجود ... دولت در سال‌های اخیر با ایجاد امکانات نظیر برق، گاز، مخابرات، راه های ... که آیا باوجود مشکلات زیاد حاشیه نشینی شاهد مهاجرت معکوس به سمت روستاها و ... افراد به کلان شهرها و نیز مهاجرت معکوس در استان اتفاق افتاده است. .... در همینه زمینه :.

15. مهاجرت داخلی: فرصت ها و معضلات در ایران. خوزستان، مهاجر فرست ترین ...

به هر حال، مقوله مهاجرت داخلی مساله ای است که در اکو سیستم پدافند غیر عامل باید ... از مشکلاتی که پایتخت با آن روبروست و گردشگری و اقتصادی شهری این کلانشهر را ... که سیاست هایی را برای کاهش یا معکوس کردن روندهای شتابان مهاجرت آغاز کردند. ... در حال توسعه مهاجران روستایی بین ۲۵ تا ۶۰ درصد جمعیت شهری را تشکیل می دهند.

16. اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﮑﻦ - وزارت راه و شهرسازی

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه، ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺒﺎدل داﻧﺶ ﺑـﯿﻦ ..... رﺷﺪ درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي روﺳﺘﺎﯾﯽ. ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان. درﺻﺪ. رﺷﺪ درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻬﺮي ... ﺳﺎزي ﻣ. ﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﺮان. دار ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﭼﺮا ﮐﻪ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روش. ﻫﺎي ﺧﻄﯽ ﻣﻘﺪاري ﺧﺎرج از ﺣﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮاي ..... ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ رﺷﺪ اﺟﺎره و ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎي آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ ...... ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﻣﻌﮑﻮس ﺷﻬﺮ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ.

17. رﻳﺰي ﻓﻀﺎﻳﻲ و اﻟﮕﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ در اﻳﺮان ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮ - آنامرادنژاد

11 نوامبر 2016 ... ده اﺳﺖ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻌﻜﻮس ( از ﺷﻬﺮ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ) ﻧﻴـﺰ. در ﺣﺎل رﺷﺪ. اﺳﺖ ... واژه. ﻫﺎي. ﻛﻠﻴﺪي: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي ﻓﻀﺎﻳﻲ. ،. اﻟﮕﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ. ،. ﻣﻬﺎﺟﺮت. ،. ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ. ،. اﻳﺮان ... درﺻــﺪ در ﺳـﺎل. 1390. اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ. اﺳﺖ. ﺑـﻪ ﻣـﻮازات رﺷـﺪ ﺷـﺘﺎﺑﺎن ﻣﻴـﺰان ﺷﻬﺮﻧﺸـﻴﻨﻲ .... ﺳﻄﺢ دوﻟﺖ ﻣﺮﻛﺰي ﺗﺎ دوﻟﺖ. ﻫـﺎ ...... زﻣﻴﻨـﻪ. ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻫﺪاﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬارﻳﻬﺎي ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑـﻪ اﻳـﻦ. ﻣﻨﺎﻃﻖ. ،. ﺑﻪ دﻳﮕﺮ. اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي. ﻛﺸﻮر.

18. تحلیلی بر علل و پیامدهای شکل گیری مناطق حاشیه نشین با نگرش ...

پدیده حاشیه‌نشینی پدیدهای شهری است که با توجه به رشد شهرنشینی بی‌رویه در جهان، ... داد که مهاجرت از روستاها به اطراف شهر خمین مهم‌ترین عامل حاشیهنشینی بوده است و پس از ... در این زمینه، پل میدوز[5]، مهاجرت را عامل اصلی حاشیه‌نشینی در کشورهای در حال .... حاشیهنشینی از روستاها به این مناطق مهاجرت کرده‌اند، 6/24 درصد نیز از سایر شهرها و ...

19. مرکز پژوهشها - قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ...

ماده۴۰ـ دولت موظف است به منظور توسعه صنعت هوا و فضا و دستیابی به علوم و فناوری‌های ...